Wraca Bicyklomania w nowej odsłonie. Rajd już 10 września – Serwis informacyjny Miasta Dębica

31 sierpnia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy na kolejną edycję największej rowerowej imprezy w regionie pod nazwą ,,Bicyklomania 2022 – Rajd dla zdrowia”. W czasie imprezy promować będziemy nie tylko aktywność fizyczną, ale również profilaktykę uzależnień. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę, a na mecie czekać będą liczne atrakcje, m.in.: zabawy dla dzieci, grill, gokart z torem przeszkód, ścianka wspinaczkowa, alkogogle oraz konkursy związane z tematyką uzależnień.

Trasa przyjazna dla każdego

„Bicyklomania 2022 – Rajd dla zdrowia” to nowa odsłona największego rajdu rowerowego w regionie. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 10 września. Rozpocznie o godzinie 10.00 na Placu Solidarności w Dębicy, skąd uczestnicy wyruszą w kierunku Korzeniowa. Postój będzie miał miejsce na boisku sportowym przy Zespole Dworsko-Parkowym w Korzeniowie, gdzie każdy rowerzysta otrzyma posiłek regeneracyjny. Z kolei finał połączony z piknikiem profilaktycznym i integracyjnym odbędzie się na stadionie miejskim przy ul. Akademickiej. Zapisów na Bicyklomanię można dokonać w formie online TUTAJ lub na starcie w dniu rajdu. Każdy uczestnik, który wcześniej zarejestruje się do udziału w Bicyklomanii 2022, otrzyma pamiątkową koszulkę.

Jedziemy po zdrowie

Hasłem przewodnim tegorocznej Bicyklomanii jest profilaktyka uzależnień. Na mecie na uczestników będzie czekać piknik profilaktyczny, podczas którego animatorzy przeprowadzą konsultacje i pogawędki związane z tematyką uzależnień oraz konkursy z nagrodami. Na zakończenie rajdu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, w ramach projektu „Coolturalna przygoda z Funduszami Europejskimi”, przygotowała szereg innych atrakcji, jak m.in. mega gra planszowa, ścianka wspinaczkowa, strzelanie z łuku, DJ, piana party, dmuchańce dla dzieci, wata cukrowa, malowanie twarzy, fotobudkę, grill. „Coolturalna przygoda z Funduszami Europejskimi” jest realizowana dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

– Bicyklomania na stałe wpisała się w kalendarz ważnych imprez sportowych miasta. W tym roku przygotowaliśmy nową formułę tego wydarzenia. Podczas rajdu i wspólnego pikniku będziemy popularyzować zdrowy styl życia bez uzależnień. Uczestnicy będą mogli m.in. wziąć udział w warsztatach i pokonać gokartowy tor przeszkód z wykorzystaniem alkogoli. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników dwóch kółek do wzięcia udziału w rajdzie – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Dębica, Gmina Żyraków oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Dębicy. Partnerami rajdu są: Gmina Dębica, Gmina Pilzno, Gmina Czarna, Gmina Jodłowa, Gmina Brzostek oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy oraz firma KANDS. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Dębica TV, Polska Telewizja Regionalna, Obserwator Lokalny oraz Radio RDN Małopolska.

Regulamin przejazdu rowerzystów podczas Bicyklomanii 2022

Rozwiń

Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników podczas imprezy rekreacyjno-sportowej pn. „Bicyklomania 2022 – Rajd dla zdrowia”, na którą zapraszają Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk oraz Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka.

1. Cele imprezy:
1.1 Integracja społeczności lokalnej.
1.2 Propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień oraz rowerowej kultury.
1.3 Propagowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerowego oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.


2. Termin, miejsce i przebieg rajdu
Termin rajdu: 10 września 2022 r.
Godzina: 10:00
Trasa przejazdu: Start Dębica Plac Solidarności – ul. Kościuszki, Zawierzbie, Kolonia Żyrakowska, Wola Żyrakowska, Bobrowa, Korzeniów. Postój – boisko sportowe przy Zespole Dworsko-Parkowym w Korzeniowie. Powrót – Korzeniów, Nagoszyn, Cieszęciny, Wola Żyrakowska, Żyraków, Dębica ul. Kościuszki. Meta – stadion miejski przy ul. Akademickiej w Dębicy.
Czas przejazdu: 3 godziny
Długość trasy: około 30 km
3. Organizatorzy i partnerzy
Organizatorem imprezy „Bicyklomania 2022 – Rajd dla zdrowia” jest Miasto Dębica, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Dębicy oraz Gmina Żyraków. Partnerami wydarzenia są: Gmina Dębica, Gmina Pilzno, Gmina Czarna, Gmina Jodłowa, Gmina Brzostek, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy oraz firma KANDS. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Dębicy, Wydział Promocji Miasta, tel. (14) 683 – 82 – 39, e-mail: kontakt@umdebica.pl

4. Organizacja rajdu
4.1 Rajd ma charakter otwarty. W imprezie rekreacyjno-sportowej pn. „Bicyklomania 2022 – Rajd dla zdrowia”, której celem nadrzędnym jest promocja zdrowego stylu życia bez uzależnień oraz integracja społeczności lokalnej biorą udział dzieci, młodzież, dorośli.
4.2 Do uczestnictwa uprawnia zapisanie się do udziału w rajdzie, można tego dokonać online lub na miejscu przed rozpoczęciem rajdu. Kwalifikowanie do przejazdu odbędzie się na podstawie wpisania na listę uczestników.
4.3 Zapisanie się na miejscu w dniu rajdu nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego (koszulki dla uczestnika rajdu).
4.4 Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwać będą służby porządkowe.
4.5 Rajd zabezpieczony będzie przez karetkę wraz z obsługą medyczną.
4.6 Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.

5. Warunki uczestnictwa
5.1 Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
5.2 W rajdzie mogą wziąć udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
5.3 W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia swojego uczestnictwa online lub dokonały zapisu na miejscu przed rajdem.
5.4 Zgłoszenia online przyjmowane są do 9 września 2022 roku do godziny 14.30.
5.5 Uczestnicy mogą wziąć udział w rajdzie indywidualnie lub w grupie zorganizowanej.
5.6 Nieletni rowerzysta może uczestniczyć w przejeździe jedynie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna po uprzednim okazaniu wypełnionego oświadczenia (wzór oświadczenia załączony do regulaminu), grupy zorganizowane – w przypadku szkół, wg wymogu zasad bezpieczeństwa, tj. dziesięciu nieletnich uczestników i jeden dorosły opiekun.
5.7 Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów drogowych i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych.
5.8 Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower.
5.9 Warunkiem uczestnictwa w przejeździe jest posiadanie własnego kasku rowerowego (organizatorzy nie zapewniają kasków rowerowych).
5.10 Zabrania się posiadania i spożywania podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
5.11 Każdy z uczestników bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Niepełnoletni uczestnicy biorą udział na całkowitą odpowiedzialność dorosłych opiekunów.
5.12 Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz zasad ogólnie obowiązującej kultury osobistej.6. Postanowienia końcowe
6.1 Udział w rajdzie jest dobrowolny.
6.2 Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów podczas rajdu.
6.3 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione podczas trwania rajdu.
6.5 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
6.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu uczestników na trasę i z trasy przejazdu.
6.7 Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
6.8 Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację ich wizerunku w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
6.9 Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom przejazdu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania imprezy, ubezpieczenie, napoje i posiłek.
6.10 Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
6.11 Nieznajomość regulaminu imprezy pn. Bicyklomania 2022 – Rajd dla zdrowia nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
6.12 W przypadku trudnych warunków atmosferycznych rajd może zostać przełożony na inny termin.Oświadczenie

Źródło: https://debica.pl/wraca-bicyklomania-w-nowej-odslonie-rajd-juz-10-wrzesnia/