Ważna informacja dla Beneficjentów projektów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach dz. 3.3.2 Redukcja emisji

reklama

Dotyczy dodatkowego naboru dla Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmuje  wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign. Planowany termin naboru od 06.08.2020 do 15.09.2020 r.

 Zgodnie z zapisami SZOOP oraz Regulaminu konkursu w poddziałaniu 3.3.2 Redukcja emisji, wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, m.in. pod warunkiem: braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub braku dostępności sieci gazowej. Co do zasady przyjąć należy, iż sieć gazowa jest dostępna w przypadku, gdy budynek posiada przyłącz gazowy lub sieć gazowa znajduje się na działce ostatecznego odbiorcy, na której posadowiony jest ww. budynek. Warunek dotyczący braku dostępności sieci gazowej powinien zostać zweryfikowany przez Wnioskodawcę. W tym celu Beneficjent powinien wystąpić do operatora sieci gazowej, z pytaniem, czy sieć występuje na konkretnych działkach i uzyskać odpowiedź negatywną. Odpowiedź operatora winna być aktualna w stosunku do daty zawarcia umowy z właścicielem nieruchomości, tj. nie powinna być datowana wcześniej niż 1 miesiąc w stosunku do daty zawarcia ww. umowy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wazna-informacja-dla-beneficjentow-projektow–ktorzy-otrzymali-dofinansowanie-w-ramach-dz-332-redukcja-emisji-1703.html