Skorzystaj z dofinansowania i wymień piec

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dębica

Gmina Dębica, przystąpiła do realizacji wspólnego Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Projekt zakłada dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest w szczególności:

·       lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Dębica,

·       brak dostępności sieci gazowej i ciepłowniczej na terenie działki, na której znajduje się budynek,  w którym ma być wymieniany kocioł,

·       uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,

·       brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,

·       złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa
w Projekcie,

·       dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Dębica,  

·       podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Dębica umowy uczestnictwa w Projekcie regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu,

Realizacja Projektu planowana jest w 2022.

Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie, o których mowa w Regulaminie szczegółowym naboru wniosków
i realizacji poszczególnego Projektu. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować
o zakwalifikowaniu się do Projektu.

Procedura postępowania:

1. W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć
w Urzędzie Gminy Dębica Deklarację uczestnictwa w projekcie do 24.02.2022 r., w godzinach pracy Urzędu.

Deklaracja dostępna jest  w siedzibie Urzędu w pokoju nr 23.

Więcej informacji pod nr tel. 14 680 33 21.

Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w pokoju nr 23.

2. Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

 

 

 

        Stanisław Rokosz

    Wójt Gminy Dębica

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szanowni-mieszkancy-gminy-debica-2555.html