Uchwalili statut COM w Kochanówce

30 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Gminy Dębica na którym obecni byli przedstawiciele Związku Sybiraków w Dębicy: Zofia Kliś oraz Jerzy Godzisz(który równocześnie jest Zasłużonym dla Gminy Dębica). Wyrazili oni wdzięczność za zasługi wniesione w działalność Związku Sybiraków, oraz przekazali na ręce Przewodniczącego obrad pamiątkowy dyplom i medal z okazji 95-tej rocznicy jego powstania.

Radni podjęli wiele ważnych uchwał. Jedną z nich było dokonanie zmian w budżecie, dzięki której zabezpieczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w naszej gminie, przebudowę drogi gminnej w Nagawczynie – etap II, wraz z budową drogi dla pieszych, zakup obiektu kontenerowego dla schroniska zwierząt w Podgrodziu. Dzięki podjęciu uchwały zostaną także zabezpieczone fundusze na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latoszyn, Gumniska i Braciejowa etap II a także na utworzenie placu rekreacyjnego w Stasiówce.

Ważnym punktem obrad był wybór ławników sądowych na kadencje 2024 – 2027. Radni oddali głosy tajne w wyniku czego wybrano dwie osoby na stanowisko ławnika: jedną do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, drugą do Sądu Rejonowego w Dębicy do orzekania z zakresu prawa pracy.

Wydzielono środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica, a także wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębica położonej w Nagawczynie, pod budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Bezpieczna Przystań” w Kochanówce oraz uchwalenia jego Statutu.  W ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, zwanego dalej „Programem” MODUŁ I – Utworzenie Centrum, Wojewoda Podkarpacki powierzył Gminie Dębica do realizacji zadanie pn. „Bezpieczna przystań” – Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego Gminy Dębica, przeznaczając na ten cel dotację celową z budżetu państwa.

Celem działania Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pomoc w Centrum otrzyma 18 osób. Dla 9 osób planowane są usługi pobytu dziennego, natomiast dla 9 osób planowany jest pobyt całodobowy. Realizowane w Centrum usługi umożliwią właściwe funkcjonowanie oraz poprawią jakość życia osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

Podczas posiedzenia przyjęto Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębica na lata 2020-2024 z perspektywą do 2027 roku”, który obejmuje lata 2020-2022.

Pozostałe uchwały dotyczyły m. in. wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości, zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębica, zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których Gmina Dębica jest organem prowadzącym, przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa Podkarpackiego w zakresie utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej nr 985

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/uchwalili-statut-com-w-kochanowce-3710.html