Transmisja na żywo z konferencji na temat geotermii w Gminie Dębica

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Dębica informujemy, iż zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad dostępna jestw sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej http://www.ugdebica.pl

Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na upublicznienie wizerunku, proszeni są o opuszczenie obrad sesji.

NOTA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych utrwalonych za pomocą nagrania posiedzenia rady gminy jest Gmina Dębica reprezentowana przez Wójta Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica, telefon: 14 680 33 10, e-mail: urzad@ugdebica.pl,
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@ugdebica.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na powyższy adres,
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, dane są przetwarzane również w celu archiwizacji jak i udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych utrwalonych za pomocą nagrania posiedzenia rady gminy jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratora, wynikającego z 20 ust. 1b ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
Pani/Pana dane osobowe w postaci nagrania sesji rady gminy będą udostępnione w BIP,
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/transmisja-na-zywo-z-konferencji-2447.html