Sesja Rady Gminy Dębica

Na  podstawie  art.  20  ust. 3  ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 20 grudnia 2022r. na godzinę 12:00 posiedzenie RADY GMINY DĘBICA, które odbędzie się w budynku Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie-Osiedlu.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica na rok 2023.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dębica zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy (dotyczy sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica w m. Pustków-Osiedle).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie
z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Latoszyn.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 686/4; 686/1 w m. Podgrodzie).
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

 PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĘBICA

    PIOTR ŻYBURA

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica20221220-3036.html