Sesja Rady Gminy Dębica

reklama

Porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica (dot. dz. nr 176/5 w m. Stasiówka).
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica”).
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu obejmującego wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1282R Pustków – gr. Powiatu – Wola Ociecka- budowa chodnika” (w roku 2021).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu obejmującego wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296R Wielopole – gr. Powiatu – Dębica – budowa chodnika w km 18+548 – 19+502 – etap I w km 19+052-19+502".
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020-2023.
9. Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Piotr Żybura

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica-10092020-1741.html