Rekrutacja do projektu „Własny biznes receptą na sukces”

 Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Własny biznes receptą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowyz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierujemy do 40 osób (21 Kobiet,19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat,pozostają bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Do projektu szczególnie zapraszamy:

kobiety,osoby z niepełnosprawnościami,osoby długotrwale bezrobotne,osoby niskowykwalifikowane(posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcjespołeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Conajmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze(kryterium premiujące).
Formy wsparcia:

szkolenia grupowe dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej 23 050,00zł dla 35 Uczestników/Uczestniczek projektu.Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 27 00,00zł przez okres 6 m-cy.

 

REKRUTACJA TRWAĆ BĘDZIE OD 4 KWIETNIA 2022R. DO 25 KWIETNIA 2022R.

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:

osobiście w Biurze Projektu wTarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30–15.30,przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

ul. Marii Dąbrowskiej 15,

39-400 Tarnobrzeg,

 przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres: pocztowywlasnybiznes@tarr.pl(dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku

i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e- mailu). W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo  do skrócenia terminu naboru.Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

CEL PROJEKTU
Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób w tym 21 Kobiet i 19 Mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku18-29lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwapodkarpackiegooraz
utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 30.06.2023r.co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 706 664,00zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 438 376,41zł
DOFINANSOWANIEPROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 251 641,59zł
Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.wlasnybiznestarr.pl 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

 

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5099