Rekrutacja do projektu “Własny biznes receptą na sukces”. od 4 kwietnia do 6 maja 2022r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu: „Własny biznes receptą na sukces” zostaje wydłużony do dnia 6 maja 2022r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Projekt kierujemy do 40 osób (21 kobiet, 19 mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Do projektu szczególnie zapraszamy:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
• osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Co najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryterium premiujące).

Formy wsparcia:
• szkolenia grupowe dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
• Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej 23 050,00 zł dla 35 Uczestników/Uczestniczek projektu.
• Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 700,00 zł przez okres 6 m-cy.

REKRUTACJA TRWAĆ BĘDZIE DO 6 MAJA 2022 R.

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:
• osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
• przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
• przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
• w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres pocztowy wlasnybiznes@tarr.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

CEL PROJEKTU

Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób w tym 21 Kobiet i 19 Mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 30.06.2023 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 706 664,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 438 376,41 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 251 641,59 PLN

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.wlasnybiznestarr.pl

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

Informacja nadesłana: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 

- pdf.jpg do pobrania: plakat 

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5138