Przypomnienie

Urząd Gminy w Czarnej przypomina, że do 31 stycznia 2023 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność (po wcześniejszej konsultacji dotyczącej jej wysokości) należy wnieść na konto Urzędu:

26 1020 4391 0000 6802 0198 3519 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju.

Na podstawie art.18 ust. 12 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie tj. do dnia 31 stycznia 2023 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest wówczas zobowiązany do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonej w art.11¹ ust. 2.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w  ustawowej wysokości i w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust. 2 albo 5.

Niedokonanie opłaty lub niezłożenie oświadczenia w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty lub złożenia oświadczenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w  ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1505&akcja=artykul