Ulgi dla przedsiębiorców i tańsze śmieci – Serwis informacyjny Miasta Dębica

25 lutego 2021

Podczas XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy zwołanej na wniosek burmistrza Mariusza Szewczyka, przyjęte zostały uchwały obniżające stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzające ulgi dla przedsiębiorców.

Mieszkańcy zapłacą mniej za śmieci

Burmistrz w przedłożonym projekcie uchwały zaproponował wprowadzenie niższej niż dotychczas opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynika z konsekwencji postępowań przetargowych przeprowadzonych w tym zakresie. Zgodnie z decyzją radnych, od kwietnia br. nowa stawka opłaty wynosić będzie 27 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Do tej pory na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/182/2020 z dnia 16 maca 2020 r., opłaty te wynosiły 29 zł. Warto dodać, że zgodnie z prawem, system gospodarki komunalnej musi się samofinansować, tzn. miasto nie może dopłacać do kosztów systemu. Obniżka ceny była możliwa dzięki wspólnemu przetargowi ogłoszonemu przez Miasto Dębicę oraz cztery inne gminy. Wprowadzono również zmiany dotyczące limitów przyjmowanych odpadów przywożonych przez mieszkańców na PSZOK.

Właściciel nieruchomości będzie mógł w ciągu roku kalendarzowego w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczyć:

do 500 kg gruzu,do 200 kg łącznie papy wełny, styropian, tworzywa sztuczne budowlane,do 200 kg odpadów wielkogabarytowych,do 6 sztuk opon.

Większa ilość odpadów przyjmowana będzie za dodatkową opłatą.

Kolejne ulgi dla przedsiębiorców

W związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem czasowych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach, przyjęto również uchwały zaproponowane przez burmistrza w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 r. oraz przedłużenia terminów płatności IV, V oraz VI raty podatku od nieruchomości za 2021 r. Uchwały skierowane są do przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne skutki związane z epidemią.

Uchwała dotycząca zwolnienia z podatku od nieruchomości skierowana jest do przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy we własnym imieniu i na własnych nieruchomościach prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

prowadzenia hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (ujęte w PKD w podklasie 55.10.Z),prowadzenia restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (ujęte w PKD w podklasie 56.10.A),działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – siłowni, klubów i centrów fitness (ujęte w PKD w podklasie 93.13.Z).

Zwolnienie obejmuje okres od stycznia do marca 2021 r. Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać ze zwolnienia musi złożyć w terminie do 31 maja 2021 r.:

korektę deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości,oświadczenie dotyczące zwalnianych nieruchomości,formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 .

Uchwała dotycząca przedłużenia płatności rat podatku skierowana jest do przedsiębiorców którzy odnotowali spadek przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej za 2020 r. o nie mniej niż 30 % w stosunku do przychodów za 2019 r., z wyłączeniem podatników korzystających ze zwolnienia. Na mocy przedmiotowej uchwały przedłuża się do
31 sierpnia 2021 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z uchwały musi złożyć w terminie do 30 czerwca 2021 r.:

oświadczenie o spadku przychodów,formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Radni podjęli również uchwałę zwalniającą przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z konieczności odprowadzania drugiej raty składki za sprzedaż alkoholu. To oznacza, że miasto zwolni przedsiębiorców z opłat za sprzedaż alkoholu za okres czterech miesięcy (luty – maj), a termin kolejnej raty płatności, będzie upływał dopiero 30 września br. Z kolei przedsiębiorcy, którzy dokonali już jednorazowej płatności za cały rok 2021, otrzymają zwrot 1/3 części opłaty. W tym przypadku warunkiem otrzymania zwrotu części opłaty będzie złożenie w terminie do 31 maja 2021 r. stosownego wniosku.

To kolejne formy pomocy skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Dębicy.

Źródło: https://debica.pl/ulgi-dla-przedsiebiorcow-i-tansze-smieci/