Projekt „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Wtorek, 12 Luty 2019

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza II nabór w ramach projektu pn.: AKTYWNI NA RYNKU PRACY. Nabór wniosków potrwa od 11 lutego do 28 lutego 2019 r. (włącznie).

  

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT:

Projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 29 r.ż., bezrobotnych, biernych zawodowo lub poszukujących pracy, spełniających kryteria grupy docelowej, tj. osób należących do min. 1 z poniższych grup: kobiety, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej), osób w wieku od 50 r.ż, osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. podkarpackiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie.

 

CO OBEJMUJE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

• Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
• Pośrednictwo pracy
• Certyfikowane szkolenia zawodowe
• Płatne staże zawodowe do 6 miesięcy

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

• Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania
• Pośrednictwo pracy
• Doradztwo zawodowe grupowe
• Szkolenia zawodowe kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe.
• Staże (do 6 miesięcy) Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe, badania lekarskie, dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty.

  

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać w Biurze Projektu AKTYWNI NA RYNKU PRACY osobiście, w godzinach pracy Biura (od 8:30 do 14:30) za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.

  

Wymagane dokumenty, które należy złożyć (dokumenty do pobrania):

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. „Aktywni na rynku pracy”

Formularz rekrutacyjny – załącznik numer 1 do regulaminu rekrutacji wraz załącznikami:
Oświadczenie o miejscu zamieszkania – załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego
Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy – załącznik numer 2 do formularza rekrutacyjnego,
Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji – załącznik numer 3 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
Oświadczenie o wieku od 50 r.ż. – załącznik numer 4 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej – załącznik numer 5 do formularza rekrutacyjnego (jeśli dotyczy),
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (w przypadku osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy – jeśli dotyczy),
• Zaświadczenie z ZUS o nie zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie (jeśli dotyczy),
• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (jeśli dotyczy).

 

link do projektu:

http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/760-podkarpacka-izba-gospodarcza-oglasza-ii-nabor-w-ramach-projektu-pn-aktywni-na-rynku-pracy-nabor-wnioskow-potrwa-od-11-lutego-do-28-lutego-2019-r

 

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Kletówki 52
38-400 Krosno
Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47
www.pigkrosno.pl

 

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/02/projekt-aktywni-na-rynku-pracy