„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

ohp projektPodkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie rozpoczyna rekrutację do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, który realizowany jest w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest udzielenie młodzieży wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy.
 
Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest adresowany do osób młodych w wieku 18-24 lata z tzw. kategorii NEET, które pozostają bez pracy, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego.

 
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia, warunków materialnych oraz predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego. W ramach projektu oferujemy bezpłatny kurs zawodowy, trzymiesięczne staże zawodowe, warsztaty kreowania wizerunku ze stylistą, a także ubezpieczenie NNW oraz wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu.
 
PWK OHP zwraca się z prośbą o pomoc w rekrutacji osób, które spełniają w/w kryteria oraz rozpropagowanie informacji o projekcie wśród zainteresowanych osób, a także wskazanie środowisk, w których można prowadzić nabór do projektu oraz o udostępnienie informacji dotyczącej wdrażania projektu instytucjom publicznym i samorządowym, które mogą wspomóc te działania.
 
Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty
(od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 – 15.45).
Młodzieżowe Centrum Kariery, 39 – 200 Dębica, ul. Brzegowa 42
Tel. 14 677 61 28
 
ZOBACZ PLAKAT

źródło: Powiat Dębica