Program „Przyjazny Dom” – nabór wniosków

1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie uprzejmie informuje, że została skierowana nowa oferta do osób fizycznych, która polega na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom.

Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji i/lub pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

modernizacja kotłowni węglowych, która polegać ma na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą,

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat,

budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji,

zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków wsparcia, wysokości dotacji i/lub pożyczki, kryteriów formalno-merytorycznych, terminów naborów wniosków można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Przyjazny Dom.

Wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła, w formie papierowej, należy składać do 18.08.2017 r. w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie Biura Funduszy, pod adresem 35-025 Rzeszów ul. Zygmuntowska 9 lub w jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych:

– Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

– Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Również w terminie od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. przyjmowane będą wnioski na zadania dotyczące modernizacji kotłowni węglowych.

źródło: UM Dębica