Naborze wniosków na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2019 Komponent I: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

            Burmistrz Pilzna, informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ( www.wfosigw.pl ) , działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz Programu „PRZYJAZNY DOM” zatwierdzonego Uchwałą nr 9/2019 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 29 marca 2019 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:

            Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. 2014r., poz. 1800), na obszarach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 500,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie.Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia ( w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

 

Terminy naborów wniosków

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 1 lipca 2019 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2019 roku

( decyduje data wpływu wniosku).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9.

lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych:

 - Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl.

– Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.
 
Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul.Zygmuntowska 9, Rzeszów, www.wfosigw.pl

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/nabory-wnioskow/843-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-osob-fizycznych-w-ramach-programu-przyjazny-dom-na-rok-2019-komponent

Kontakt: Urząd Miejski w Pilźnie- Agnieszka Kozioł, tel. 14/6807741, pokój nr 4.

Załączniki:

Regulamin wraz z załącznikami.

Wniosek wraz z załącznikami.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/naborze-wnioskow-na-budowa-przydomowych-oczyszczalni-sciekow