Popyt na grunty rolne

W związku z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zadań ustawowych w zakresie kształtowania ustroju rolnego, uprzejmie prosimy o zgłaszanie popytu na grunty rolne położone na obszarze Gminy Czarna przez miejscowych rolników indywidualnych zainteresowanych powiększaniem swoich gospodarstw rodzinnych.

W powyższym zakresie wnosimy o określenie preferencji odnośnie rodzaju i klasy gruntów, na które występuje popyt:

grunty orne dobre (klasy I, II, IIIa)grunty orne średnie (klasy IIIb, IV)grunty orne słabe (klasy V, VI)trwałe użytki zielone (klasy I, II, III)trwałe użytki zielone (klasy IV, V, VI) 

oraz powierzchni tych gruntów.

Pozyskane informacje o popycie będą wykorzystywane przez KOWR jako podstawa oceny zapotrzebowania rolników indywidualnych na grunty rolne na danym terenie w toku analizy zasadności wykonania przez KOWR prawa pierwokupu lub prawa nabycia nieruchomości rolnych.

Uzyskanie powyższych informacji umożliwi KOWR prowadzenie aktywnej polityki rolnej państwa w zakresie ochrony gospodarstw rodzinnych, poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz wspierania rozwoju obszarów wiejskich poprzez realizację prawa pierwokupu nieruchomości rolnych lub prawa nabycia nieruchomości rolnych na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Powyższe informacje proszę przekazywać drogą elektroniczną na adres sekretariat@czarna.com.pl w terminie do 15-12-2022 roku.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1497&akcja=artykul