Nabór do Rady Społeczno-Gospodarczej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

05 października 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

W celu zapewnienia udziału partnerów społeczno – gospodarczych i podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT DROF). Gmina Miasta Dębica – jako Lider Związku ZIT DROF, ogłasza nabór kandydatów na członków.

Zaproszenie skierowane jest do osób reprezentujących podmioty działające na terenie
Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności:

partnerów społeczno – gospodarczych,podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie,podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji,inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny obejmuje gminy:

Miasto Dębica,Gmina Dębica,Gmina Ropczyce,Gmina Żyraków.

Termin naboru: od 5 października 2023 r. – do 27 października 2023 r.
Za udział w posiedzeniach i pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie, honorarium, dieta ani rekompensata za utracone zarobki lub zwrot poniesionych kosztów.

Zasady powoływania członków oraz funkcjonowania Rady określa Regulamin powoływania członków oraz zasad funkcjonowania Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT DROF – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Wymogi formalne:

1) kandydat musi być osobą pełnoletnią,
2) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci utraty praw publicznych,
3) kandydat wyrazi zgodę na kandydowanie na członka Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT DROF oraz zgłosi chęć udziału w jej posiedzeniach i zaangażowania merytorycznego w prace nad przygotowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT DROF,
4) podmiot zgłaszający musi prowadzić działalność na obszarze Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego,
5) złożony formularz zgłoszeniowy musi być kompletnie wypełniony wraz z wymaganymi oświadczeniami.Wypełniony formularz zgłoszeniowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia należy dostarczyć do dnia 27 października 2023 r.* poprzez jedną z poniższych form:

poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie go i przekazanie na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica z dopiskiem: „Zgłoszenie do Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT DROF”,poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie go i przekazanie drogą mailową (skan dokumentu lub pdf. opatrzony podpisem kwalifikowanym) na adres: rozwojmiasta@umdebica.pldecyduje data wpływu do urzędu

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach procesu rekrutacji do Rady oraz działalności w Radzie Społeczno – Gospodarczej ZIT DROF, w tym
na podanie do publicznej wiadomości faktu uczestnictwa oraz wykonywania czynności w Radzie oraz na publikację wizerunku w związku z pracami i działalnością Rady.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z wyborem kandydata do składu Rady. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o decyzji Komitetu Sterującego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Urząd Miejski w Dębicy, Wydział Rozwoju Miasta, tel. 14 68 38 106,
email: rozwojmiasta@umdebica.pl

Załączniki:

Regulamin powoływania członków oraz zasad funkcjonowania Rady Społeczno – Gospodarczej
ZIT DROF,
Formularz zgłoszeniowy.

Źródło: https://debica.pl/nabor-do-rady-spoleczno-gospodarczej/