„Młodzi z POWERem”

Celem głównym projektu jest do 30.09.2021 r. podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

kobiety;
osoby bierne zawodowo;
osoby z niepełnosprawnościami;
osoby o niskich kwalifikacjach;
osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.  

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi:

Ustalenie potrzeb Uczestnika/czki Projektu, działania aktywizacyjne. Każdy z Uczestników/czek odbędzie wymienione poniżej wsparcia:

Indywidualny Plan Działania (6h/osoba), usługa ma na celu identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, które będą podstawą dalszego udziału w projekcie.
Miękkie kompetencje zawodowe (1 gr/24h), moduły: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy (zakres: autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, wybór odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych), zawodowe kompetencje interpersonalne rynku pracy i warsztat edukacyjny.

Szkolenia zawodowe (1 gr/średnio 120h), usługa polegać będzie na przygotowaniu Uczestników/czek Projektu do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikację/umiejętności niezbędne w środowisku pracy. Uczestnicy/czki zostaną skierowane przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego IPD oraz zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy. 
Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy z Uczestnikiem/czką Projektu (5h/osoba) – celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika/czki Projektu na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Głównym zadaniem będzie dostarczanie Uczestnikowi/czce Projektu (drogą meilową, osobiście) ofert pracy zgodnie z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem. Metoda pracy: rozmowa indywidualna z Uczestnikiem/czką Projektu, zebranie informacji nadzór nad poprawnym formatem: listu motywacyjnego i CV.
Staże zawodowe (3 miesiące/osoba) – każdy z 60 Uczestników/czek Projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Celem jest wyposażenie Uczestnika/czki Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycję. Staż będzie powiązany z IPD i/lub szkoleniem zawodowym i/lub oczekiwaniami pracodawcy.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

stypendium szkoleniowe (9,60 zł/h brutto);
stypendium stażowe (1 440,00 zł brutto/miesiąc);
zwrot kosztów dojazdu;
wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć;
bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy);
profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia;
materiały piśmiennicze (długopis, notatnik);
zaświadczenie o ukończeniu szkoleniu;
zaświadczenie o ukończeniu staży;
pokrycie kosztów egzaminów;
pokrycie kosztów badań lekarskich.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mlodzi-z-powerem-1850.html