Kontrole Straży Gminnej

W maju Straż Gminna w Dębicy rozpoczęła na terenie gminy kontrole w zakresie sprawdzenia zgodnego z przepisami korzystania ze zbiorników bezodpływowych / szamb / i przyłączeń nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej.  Przypominamy, że zgodnie  z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębica  właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w miarę napełnienia urządzeń do ich gromadzenia, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,  w przeciwnym razie w wyniku niestosowania się do powyższego regulaminu grozi grzywna w formie mandatu karnego.  W trakcie dotychczas przeprowadzonych kontroli w dwóch przypadkach zastosowano powyższy środek, z uwagi na brak opróżniania zbiorników oraz na odprowadzanie nieczystości ze zbiornika  do przydrożnego rowu. Czynności kontrolne prowadzone przez Straż Gminną będą kontynuowane w okresie letnim i jesiennym.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kontrole-strazy-gminnej-2706.html