Porządek obrad :

reklama

Czwartek, 16 Styczeń 2020

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :

 

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad.

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

1.   Budżetu Gminy Miasta Dębica na 2020 r.

2.   Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.   Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębicy.

4.   Zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Dębica zaliczanym do sektora finansów publicznych.

5.   Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Dębica na rok szkolny 2019/2020.

6.   Sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Księdza Kołłątaja w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

7.   Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.

8.   Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.

9.   Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

10.  Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Dębica.

11.  Uchylenia uchwały Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z 15 maja 2019 roku, w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Drogowców w Dębicy”.

12.  Powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta Dębica.

13.  Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy na 2020 r.

14.  Rozpatrzenia petycji.

15.  Skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

16.  Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”. 

 

IV.  Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje i zapytania radnych.

VI.  Wnioski radnych.

VII. Sprawy różne.

VIII. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w  Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula

 

Załączniki – Projekty uchwał

 

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/01/porzadek-obrad