Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

02 grudnia 2022

Informacje

Powiat Dębicki, spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” określa m.in. czy realizacja założeń zawartych w projekcie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” sprzyjać będzie racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska, minimalizacji powstawania i emisji zanieczyszczeń do środowiska, w jaki sposób wpłynie ona na warunki życia mieszkańców oraz powstanie ewentualnie innych zagrożeń, a także w jaki sposób wynikające z niej zmiany wpłyną na ochronę walorów i procesów przyrodniczych oraz jakie niezbędne działania należy wykonać, aby dokonać łagodzenia skutków zmian klimatu.

Podstawą prawną projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” są normy zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) tzw. ustawa OOŚ. Ustawa ta transponuje do krajowego prawodawstwa przepisy Wspólnoty Europejskiej dotyczące postępowania w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. WE L 197 z 21.07.2001 r.). Zgodnie z art. 46 ustawy OOŚ, projekt strategii rozwoju ponadlokalnego wymaga przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” jest dostępny pod linkiem https://powiatdebicki.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/. Ponadto Prognoza w wersji papierowej znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Dębicy w pok. nr 538 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi lub wnioski do projektu Prognozy można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 07.12.2022 r. do 27.12.2022 r. w jednej z poniżej wybranych form:
1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości „uwagi do Prognozy”, na adres e-mail: info@powiatdebicki.pl,
2. osobiście do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39- 200 Dębica, w godzinach pracy Urzędu,
3. w formie pisemnej na adres Urzędu: Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39- 200 Dębica.

 

PLIKI DO POBRANIA:

– Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

– Formularz zgłoszenia uwag do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030”

– Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-dorzecze-wisloki-na-lata-2022-2030,art-2819