Kolejne posiedzenie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespol-03

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Marzena Socha, przewodnicząca MZI przedstawiła podsumowanie pracy zespołu w okresie od stycznia do marca br. oraz sprawozdanie z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2011 – 2015.

Do zadań zespołu należy diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Zespół składa się z 21 osób reprezentujących instytucje zajmujące się problemami przemocy w rodzinie oraz pomocy ich ofiarom m.in. pracowników MOPS, policji, wymiaru sprawiedliwości, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, stowarzyszeń. Członkowie zespołu swoje zadania wykonują w ramach obowiązków służbowych.

Marzena Socha podsumowując pracę zespołu w trzech pierwszych miesiącach tego roku powiedziała, że wpłynęło do niego 21 „Niebieskich Kart” sporządzonych przez Komendę Powiatową Policji w Dębicy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wskutek podjętych przez niego działań było zakończenie 24 spraw z powodu ustania przemocy. Ich sprawcy zostali skierowani do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyprowadzili się z mieszkań, zapadały wyroki za przemoc, członkowie rodzin uczestniczyli w terapii rodzinnej, korzystali z indywidualnego poradnictwa udzielanego przez psychoterapeutę, rodziny zostały objęte pomocą asystentów rodzin z MOPS lub nadzorem kuratorów Sądu rejonowego w Dębicy.

W ramach realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2011 – 2015” do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 273 „Niebieskie Karty”. Grupy Robocze spotkały się w tych sprawach 1002 razy. Działania profilaktyczne, to realizacja projektu „Kocham życie a nie bicie” w latach 2013 – 2014 (pikniki dla rodzin, grupy wsparcia, terapia grupowa), szkolenie członków zespołu, spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkół średnich oraz badanie ankietowe dotyczące zjawiska przemocy na terenie powiatu dębickiego.

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

źródło: UM Dębica