Informacje na temat programu Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych

reklama

Wójt Gminy Dębica informuje Mieszkańców uczestniczących w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotyczy Mieszkańców, którzy złożyli wnioski do dnia 5 września 2018 r.), że zakres zadania obejmuje wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe w 136 gospodarstwach oraz 19 kotłów na biomasę. Planowany termin rozpoczęcia zadania to IV kwartał 2019 r. – termin jego zakończenia to II kwartał 2021 r. Za wyłonienie Wykonawcy w ramach otwartego postępowania przetargowego odpowiedzialny jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Dofinansowanie ze środków Funduszu wyniesie 85% wydatków kwalifikowanych Projektu.

W ramach Projektu planowane będą następujące zadania:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej – planowany termin rozpoczęcia zadania
III kwartał 2019 r. planowany termin jego zakończenia to IV kwartał 2019 r. Dla każdego budynku jednorodzinnego będzie opracowana odrębna dokumentacja techniczna wykonawcza.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi. Planowany
termin rozpoczęcia zadania to I kwartał 2020 r. termin jego zakończenia to I – II kwartał 2021 r. W zakresie zadań Inspektora nadzoru będzie weryfikacja poszczególnych instalacji oraz dokonanie odbioru końcowego instalacji.
Montaż kotłów gazowych i kotłów na biomasę w budynkach jednorodzinnych –
w ramach zadania będą popisywane umowy z mieszkańcami planowany termin
III – IV kwartał 2019 r. Następnie odbędzie się procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy – planowany termin IV kwartał 2019 r. – I kwartał 2020 r.
Po przeprowadzeniu wszystkich postępowań w zakresie zamówień publicznych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podpisywane będą aneksy do umów z Mieszkańcami. Po wpłaceniu całości kwoty wkładu własnego Mieszkańca odbywać się będzie montaż kotłów. Zakończenie montażu kotłów I – II kwartał 2021 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacje-na-temat-programu-poprawa-jakosci-powietrza-poprzez-wymiane-zrodel-ciepla-w-domach-prywatnych-1059.html