Informacja o zdalnym nauczaniu – stan na dzień 25 marca 2020 roku

reklama

Lp.

placówka

Informacja o zdalnym nauczaniu

1.

ZS
w Latoszynie

Korzystanie przede wszystkim z dziennika elektronicznego. Komunikowanie się z uczniami przez wiadomości i zadania domowe. Zalożono dla szkoły organizacyjne konto Microsoft w ramach pakietu Office 365 dla Edukacji więc nauczyciele mogą załączać do wiadomości pliki. Planowane uruchomienie platformy Microsoft Teams do prowadzenia lekcji online.

Nauczyciele wykorzystują również platformę WSipnet, korzystają z Facebooka i Messengera gdzie mają zamknięte grupy oraz z komunikatora ZOOM. Wykorzystywane są materiały elektroniczne dostępne na stronach epodreczniki.pl, zdalnelekcje,  pistacja.tv, szaloneliczby.pl,matzoo.pl,wsipnet.pl,gwo.pl ,lektury.pl, Scholaris, Ninateka, learning apps , language guide, guizlet.

2.

ZS Pustków

Szkoła i przedszkole korzystają podczas zajęć z dziennika elektronicznego. Szkoła przygotowuje się w klasach IV-VIII do korzystania z Google Classroom. Nauczyciele wykorzystują: epodreczniki.pl, gov.pl/web/zdalnelekcje oraz platformy uruchamiane przez poszczególne wydawnictwa.

 

3.

ZS Głobikowa

Komunikacja z uczniami i rodzicami odbywa się poprzez:

– dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe oraz wiadomości)

– pocztę internetową

– połączenia telefoniczne

– ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.

Działania w ramach nauczania zdalnego prowadzone są w oparciu m.in. o:  podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;

materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;  zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/; programy telewizji publicznej i audycje radiowe; dziennik elektroniczny; komunikację poprzez pocztę elektroniczną; komunikatory internetowe – Messenger; zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły; kontakt telefoniczny z nauczycielem;

4.

PSP Paszczyna

Nauczyciele i uczniowie PSP w Paszczynie wykorzystują:

komunikatory: Messenger, wApp, Skype i inne platformy edukacyjne: e-podreczniki, wsip, Nowa Era uruchomiono dedykowana platformę paszczyna.moodle.org.pl

5.

PSP Stobierna

dziennika Vulcan, poczty służbowej, platformy Classroom, komunikatora Messenger, Skypa online, filmików edukacyjnych z Youtube, platformy epodręczniki.pl materiałów z OKE i CKE i własnych zasobów dydaktycznych.

 

6.

ZS Zawada

Szkoła podstawowa – komunikuje się przez dziennik elektroniczny  (wszyscy uczący w zespole są do tego zobowiązani), i prywatną pocztę email z uczniami (taką formę obowiązkową przyjęło całe grono pedagogiczne). Wszyscy wychowawcy są w kontakcie telefonicznym zarówno z rodzicami jaki uczniami.

Nauczyciele do środy 01.04 2020 mają wyznaczony termin sprawozdań z prowadzonego zdalnego nauczania – w nich wskazać mają indywidualnie z czego korzystają w nauczaniu swojego przedmiotu.

Przedszkole – komunikuje się głównie przez Faceboka i Messengera. Nauczycielki udostępniły pocztę email i prywatne nr telefonów rodzicom.

 

Nauczanie zdalne podlega nadzorowi ze strony dyrektora szkoły – nauczyciele mają sporządzać tygodniowe sprawozdania z prowadzonej pracy.

 

7.

PSP Nagawczyna

Na wczorajszej konferencji zostały opracowane zalecenia dotyczące nauczania zdalnego, które są dostępne w dzienniku elektronicznym w zakładce INFORMACJE

1.       Wszyscy rodzice i uczniowie zostali poinformowani o zaleceniach przez wychowawców.

2.       Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan. Wszyscy uczniowie lub rodzice maja dostęp do dziennika.

3.       Wypożyczono 6 laptopów szkolnych, głównie rodzinom wielodzietnym.

4.       Uczniowie – lekcje i  zadania mają zapisane w dzienniku w zakładce zadania domowe, tam też znajdują się linki do stron internetowych, które uczniowie wykorzystują do nauki.

5.       Nauczyciele korzystają z materiałów zamieszczonych na stronie mem.gov zdalne nauczanie, e-podręczniki, OKE, wydawnictwa GWO, WSiP, Nowa Era i inne

6.       Każda klasa ma założoną skrzynkę e- mail, na którą nauczyciele mogą wysyłać dodatkowe materiały, informując o tym uczniów w zakładce zadania domowe.

7.       Uczniowie przesyłają skanowane prace lub zdjęcia na pocztę e- mail nauczycieli lub wiadomością w Vulcanie.

8.      Nie wykorzystywana jest forma on-line, ze względu na brak odpowiednich łączy internetowych. Ta forma pracy jest rozpatrywana ale wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno ze strony rodziców, uczniów jak i nauczycieli.

8.

ZS Podgrodzie

1) PRZEDSZKOLE: edukacyjne strony internetowe dla dzieci, zgodne z założeniami edukacyjnymi podstawy programowej MEN www.zdobywcywiedzy.pl oraz korzystanie z innych stron edukacyjnych, umożliwiających dzieciom utrwalanie nabytych już umiejętności, a przy okazji zabawy i uczenie się nowych np. www.kidkoland.pl, https://www.lulek.tv/, https://www.domowyprzedszkolak.pl.

2) ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE: programy telewizyjne atrakcyjne dla dziecka np. 4fun kids od 8-11 i 4fun dance od 11-15 (piosenki dla dzieci) i programy multimedialne na poziomie intelektualnym dziecka np. „Nauka pierwszych słów”, „Odgłosy zwierząt dla dzieci”, „Literki, liczby i pierwsze słowa” .

3) www.epodreczniki.pl

4) dziennik elektroniczny ( zadania domowe, wiadomości), emaile

5) platforma e-homework

6) platforma e-desk

7) Uczniowie oraz rodzice mogą korzystać również z platformy Pearson bez ograniczeń

8) https://www.matmagwiazdy.pl  – lekcje z matematyki

9) https://www.wsipnet.pl  z e-podręcznikami i e-ćwiczeniami WSiP, testy

9) https://klasowki.pl – gotowa baza zadań do sprawdzenia wiedzy uczniów

10) https://ucze.pl – materiały edukacyjne

11)https://pl.khanacademy.org – ćwiczenia, testy

12) https://www.matzoo.pl/klasa6 – gry, ćwiczenia

– aplikacja „discord” w godzinach od 8:00-15:00 dla dzieci i nauczycieli – mamy założone kanały głosowe i wizyjne – tam Pan Paweł Głowacz prowadzi zajęcia z programowania – lekcje na żywo z klasą VII i klasą VIII oraz szkolenia i porady na żywo

Bazą do naszej pracy i do jej dokumentowania jest wciąż: PLATFORMA VULCAN. Tam znajdują się bieżące informacje na temat prowadzenia procesu edukacyjnego we wszystkich klasach szkolnych i w oddziałach przedszkolnych oraz w nauczaniu rewalidacyjno-wychowawczym.

9.

PSP Gumniska

PSP w Gumniskach komunikuje się z uczniami za pomocą dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej. Używane są materiały zgromadzone na platformie www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje.

 

10.

PSP Stasiówka

Szkoła korzysta głównie z Dziennika Elektronicznego, tradycyjnej poczty mailowej oraz stron internetowych przedmiotowych wg uznania nauczyciela. Forma online jest wykorzystywana przez nauczycieli, ale głównie bazuje się na pracy z podręcznikiem. Zadania i polecenia do pracy i nauki wpisywane są w zakładkę "zadania domowe", a zadane zadania  mają być odsyłane w formie załącznika na adres mailowy podany przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

11.

ZS Pustków-Osiedle

Nauczyciele PSP w Pustkowie – Osiedlu wykorzystują następujące narzędzia do zdalnego nauczania:

– dziennik elektroniczny (zakładka ZADANIA DOMOWE, e-maile do uczniów i rodziców)

– Messenger, WhatsAAp, SMS, MMS, Skype

– poczta elektroniczna

– e-podręczniki, eAng.pl, mat zoo, szalone liczby, Pisu – pisu

– Oxford universiyty Press, Learning Apps

– Google Classroom

– Google Hangout

– JItsi Meet – w testowaniu

– lekcje przygotowane na tablicy multimedialnej na komputerze i omawiane on-line (matematyka)

– filmy edukacyjne: Fizyka od podstaw,

– YouTube

– kopernik.org.pl

Niektóre platformy on-line są testowane.

12.

PSP Brzeźnica

Szkoła wykorzystuje materiały  w postaci elektronicznej np. dostępne na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/, stronach CKE https://cke.gov.pl/, materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych, innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

Wykorzystywane są materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów.

Komunikacja odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, media społecznościowe, komunikatory (Messenger), platformę Classroom, elektroniczna tablica Pearltrees,  zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły, podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada, kontakt telefoniczny z nauczycielem.

 

13.

ZS Pustynia

Szkoła wykorzystuje:

Google Classroom i dziennik elektroniczny oraz ewentualnie Messenger – klasy IV-VIII
Dziennik elektroniczny i Messenger – klasy I-III SP
Dziennik elektroniczny i Messenger – Przedszkole

1.                 Szczegółowej analizy dostępu uczniów do sieci internetowej oraz wyposażenia w sprzęt elektroniczny (laptop, tablet, itp.) do realizacji zdalnego nauczania od 25 marca 2020 roku.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji w dzienniku elektronicznym – równomiernym obciążeniem w ciągu tygodnia zgodnie z BHP. Określono czas pracy przy komputerze (to czas zgłoszenie się ucznia na początku lekcji- komendą „Obecna”, pożegnanie się ucznia komendą „Do widzenia” a koniec lekcji w Google Classroom, W trakcie zajęć większość czasu uczniowie pracują na kartach pracy przy biurku a nie przy komputerze. Każdy nauczyciel przygotowuje w Google Classroom (klasy IV-VIII) dzień przed lekcją komunikat dla uczniów danej klasy o tym co będzie realizowane na danej jednostce lekcyjnej: .

W ten spoób uczniowie są zaznajomieni co będzie omawiane i w jaki sposób zgodnie z relizowaną podstawą programową. Na lekcjach wf – realizują zestaw ćwiczeń przygotowany w załączniku do komunikatu. Plastyka, technika – prace manualne przy biurku poza komputerem. Na matematyce, j.polskim, historii, chemii itd. uczniowie po zaznajomieniu się z komunikatem, omówieniu przez nauczyciela pracują w ćwiczeniach z podręcznikiem lub na korzystają z dostepnych ćwiczeń w sieci. Ograniczono do minimum lekcje wideo na rzecz komunikatów i rozmów głosowych – Messenger, Skype.

W klasach I-III SP – utworzone są grupy, których uczestnicy kontaktuja się poprzez  dziennik elektroniczny i Messengera z nauczycielem. Tu zajęcia z uczniami są w obecności rodzica.

W Zespole Szkół w Pustyni nie ma sztucznego nauczania – nawet świetlica szkolna ma swój Google Classroom – gdzie uczniowie realizują się w rozpoczętych zabawach, konkursach czy świeżo rozpoczętym projekcie edukacyjnym – Przyroda jest wieczna, jeżeli jest bezpieczna! -Żyję  ekologicznie.

Dyrektor Szkoły jest dołączony do każdego Google Classroom jako nauczyciel dodatkowy i może na bieżąco kontrolować proces edukacyjny w danej klasie.  W klasach I-III SP dyrektor jest w grupach Messenger. Poza tym w dzienniku elektronicznym śledzi tok edukacyjny oraz kontakty w sprawach szkoły na nauczyciel – uczeń – rodzic.

Wszyscy nauczyciele podpisali oświadczenie w sprawie danych osobowych i zapoznali się z komunikatem IOD Zespołu Szkół w Pustyni. Wszyscy rodzice i uczniowie otrzymali przez dziennik elektroniczny komunikat w sprawie ochrony danych osobowych z podkreślaniem akapitu:

Zabrania się w szczególności nagrywania nauczycieli lub innych uczniów oraz udostępniania takich nagrań lub zdjęć innym osobom lub w sieci. Uczniowie mają wykonywać zadania oraz polecenia nauczycieli, współpracując z koleżankami, kolegami oraz rodzicami, natomiast wszyscy maja dbać o ochronę danych osobowych również w postaci wizerunku. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-zdalnym-nauczaniu-stan-na-dzien-25-marca-2020-roku-1514.html