Dzień Pracownika Socjalnego podwójnie wyjątkowy! 30 lat Dębickiego MOPS-u!

Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego będzie podwójnie wyjątkowy! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21 listopada obchodzić będzie nie tylko święto wszystkich zatrudnionych, ale również swój wielki jubileusz! W tym roku wypada 30-lecie Dębickiego MOPS-u! To perłowa rocznica  tej instytucji samorządowej świadczącej pomoc społeczną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oprócz codziennych zadań realizuje również wiele projektów, między innymi:

Placówki pomocnicze:

W listopadzie 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy świętował swoją srebrną rocznicę. Zapraszamy na film pt. „25 lat dębickiego MOPS-u”.

25 lat dębickiego MOPS-u

Historia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy jest ściśle związana z transformacją ustrojową, gospodarczą i ekonomiczną Polski. Do 1990 r. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w oparciu o wytyczne i instrukcje Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy został powołany Uchwałą Rady Miejskiej 21 sierpnia 1990 r. Powstał on na bazie Działu Służb Społecznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

DODATKOWE  I NOWE ZADANIA REALIZOWANE W MOPS W DEBICY W LATACH 2015 – 2020

1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. MOPS  rozpoczął przyjmowanie wniosków oraz wypłatę  świadczeń.

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Opiekunem faktycznym jest osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.  Świadczenie wychowawcze przysługuje również w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W LATACH- 2014-2020 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWAŁ  PROGRAM POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Przyznanie posiłku to obowiązkowe zadanie własne gminy. Posiłek może być przyznany poprzez jego zakup na przykład w stołówce, a także poprzez pokrycie kosztu posiłku wydawanego dziecku w szkole.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługiwała osobie, która własnym staraniem nie mogła  go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole mogła  być realizowana w formie zakupu posiłków.

W Dębicy z programem zostały objęte:

 • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej ( przedszkola, Żłobki) ,
 • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoboy samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Od stycznia 2020 r. realizowany jest Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program przewiduje wsparcie finansowe rodzin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomocą tą objęto dzieci i młodzież uczęszczającą do żłóbka, przedszkola, szkoły podstawowej, średniej  oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe,

DĘBICKA KARTA SENIORA

Od września 2015 r. mieszkańcy Dębicy, którzy ukończyli 65 rok życia w Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej 15 mogą składać wnioski o przyznanie Dębickiej Karty Seniora, która uprawnia ich do korzystania z różnego rodzaju zniżek i ulg.

W program włączyłysię miejskie jednostki: Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz  Miejska Komunikacja Samochodowa, jak również  dębickie firmy usługowe.

Celem programu Dębicka Karta Seniora jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez ułatwienie im dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta Dębica, jak również stworzenie możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów lub usług oferowanych przez inne podmioty, które zgłoszą deklarację przystąpienia do programu.

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

W maju 2018. Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyło się uroczyste wręczenie Ogólnopolskich Kart Seniora. Seniorzy otrzymali karty dzięki podpisanemu Porozumieniu o Partnerstwie w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom,  pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Stowarzyszeniem  „Manko” z Krakowa.

Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta, który ukończył 60 rok życia.  Wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest bezpłatne, bezterminowe i wymaga podania niezbędnych danych osobowych. Warto to uczynić, gdyż korzyści z posiadania tej karty są ewidentne.

Korzyści płynące z posiadania karty to przede wszystkim zniżki na wiele usług i towarów (kina, restauracje, sanatoria, usługi rehabilitacyjne, sklepy itp.), ale także aktywizacja osób 60 +, budowanie inicjatyw lokalnych, współpraca z urzędami, dostęp do wielu informacji związanych z inicjatywami i wydarzeniami seniorskimi.

Miasto Dębica otrzymało od prezesa Stowarzyszenia „Manko” Pana Łukasza Salwatorskiego certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom.

 „KOPERTY ŻYCIA”

Od czerwca  2016r.”. osoby starsze, zamieszkujące samotnie, cierpiącena choroby przewlekłe, objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie usług opiekuńczych czy też uczęszczających na zajęcia do Domu Dziennego Pobytu i Domu Seniora są zaopatrywane w „Koperty życia”

„Koperta życia” pozwalają służbom medycznym na szybką interwencję oraz szybką diagnozę chorego do którego zostali wezwani, gdyż w „Kopercie Życia” Są tam zawarte informacje o pacjencie m. innymi na temat: chorób przewlekłych, na które cierpią  oraz przyjmowanych na stałe lekach, uczuleniach jak również podany  jest kontakt do osób najbliższych.

DZIENNY DOM „SENIOR+”

Dzienny Dom „Senior+” w Dębicy powstał w 2017 r. z przekształcenia Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów i  realizuje założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Na powyższe działania z. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pozyskiwaliśmy środki  na realizację Programu Senior+  w wysokości:

 • – 97 200,00 zł
 • – 126 000.00 zł
 • – 147 600.00 zł

Remont Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej :  czas trwania IV-XI 2020

Przedmiotem zadania jest przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”, spełniającego założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” nalata 2015-2020. Zadanie finansowane jest w ramach programu wieloletniego „Senior  na lata 2015-2020 Edycja2020. Całkowita wartość dofinansowania 300 000,-

W 2020 r. realizowany jest kolejny projekt w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, którego efektem jest przebudowa i doposażenie dotychczas istniejącego Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej. W nowopowstałym Dziennym Dom Senior+ „Dom Seniora”, opiekę znajdzie ok. 40 osób.

DĘBICKIE SENIORALIA

W latach 2018 – 2019 dwukrotnie odbyły się dębickie Senioralia, których MOPS był współorganizatorem.  Impreza skierowana była do seniorów z powiatu dębickiego, tj. osób w wieku 60+. Głównym celem Dębickich Senioralii było zachęcenie osób starszych do aktywnego stylu życia, przekazanie im wiedzy prozdrowotnej oraz wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i ciekawie spędzać wolny czas.

Każdego roku w okresie Bożego Narodzenia seniorów uczęszczających na zajęcia w Ośrodkach Wsparcia dla osób starszych, odwiedzał Zespół Ludowy „Morsy”. , Tradycją stało się celebrowanie przez Seniorów polskiej tradycji związanej ze spotkaniami przy świątecznym stole i wspólnym śpiewaniem kolęd.

Od kilku lat, cyklicznie dla Seniorów, organizowane były kursy i warsztaty obsługi nowych technologii tj. komputer, smartfon czy tablet. Dzięki zapobiegliwości organizatorów, w obecnej pandemicznej rzeczywistości kontakt z Seniorami pozostającymi w swoich domach stał się dużo łatwiejszy.

Ośrodki Wsparcia dla Seniorów w swojej ofercie miały zajęcia z arteterapii oraz rękodzieła artystycznego. Ich kreatywność i zdolności można było podziwiać podczas Kiermaszów Świątecznych, gdzie niejednokrotnie byli nagradzani.

Od roku 2018r. w dziennym DDS+ prowadzone są warsztaty z muzykoterapii. Owocem zajęć jest powstały w 2020r. Zespół Senioralny, wykonujący popularne utwory. Zespół po raz pierwszy zaprezentował się w czerwcu 2020r. podczas corocznego Pikniku Pokoleń, na którym Seniorzy bawili się wspólnie z dziećmi i młodzieżą z PWD Zgrana Paka.

SPOTKANIA WIGILIJNE

Co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy organizuje spotkania wigilijne dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. Uczestniczy w nich około sto osób, a do kolejnych pięćdziesięciu- leżących, które z uwagi na swój stan zdrowia nie mogą opuszczać domów posiłek wigilijny jest dowożony.

Podczas spotkań wigilijnych zebrani wspólnie śpiewają kolędy, łamią opłatkiem, a także modlą się przy współudziale władz miejskich i księży z dębickich parafii.

DĘBICKA KARTA DUŻEJ RODZINY I OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Od 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydawane są Dębicka Karta Dużej Rodziny i Ogólnopolska Karta Dużej Rodzony.

Z Dębickiej Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać rodziny zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie miasta Dębicy, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna, rozliczających się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miasta Dębica i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki do przyznania karty, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta dla tych rodziców będzie wydawana dożywotnio.

Obecnie Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci.

SZLACHETNA PACZKA

Od 2012 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, jako wolontariusze włączają się w ogólnopolską akcję pn. Szlachetna Paczka.  Wskazują rodziny, które z uwagi na niski dochód, choroby i problemy życiowe wymagają pomocy. Kontaktują się z Darczyńcami, a następnie podczas Weekendu Cudów dostarczają do domów osób obdarowywanych, przygotowane przez Darczyńców paczki.

Co roku pomoc w ramach tej akcji otrzymuje, od naszych pracowników,  ponad 10 rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

RODZINNA MAJÓWKA

Od 2016 roku pracownicy socjalni i asystenci rodzin opracowują projekt socjalny pn. Majówka rodzinna. Skierowany jest on do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze i ma na celu zintegrowanie rodzin, zacieśnienie więzi wewnątrzrodzinnych oraz krzewienie nawyku rodzinnego spędzania wolnego czasu.

Co roku w Majówce bierze udział około 40 osób, które w swobodnej atmosferze spotkania, uczestniczą w grach  i zabawach  angażujących całe rodziny. W ramach pikników odbywają się warsztaty dla dzieci i rodziców.

KOLONIE DLA DZIECI

W okresie letnim dzieci pochodzące z najuboższych rodzin z terenu naszego miasta mają możliwość wyjazdu kolonijnego do ciekawych zakątków kraju. Kolonie organizuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a pracownicy socjalni i asystenci rodzin, typują rodziny, z których dzieci wyjeżdżają na dwutygodniowy wypoczynek letni. Co roku z tej formy wypoczynku korzysta blisko 30-ro dzieci w wieku 6-18 lat.

W roku 2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy podjął współpracę z fundacją Muszkieterów, dzięki której zdolne dzieci z uboższych rodzin mogły wyjechać na wypoczynek letni nad polskie morze.  Wyjazd w całości był sponsorowany przez Fundację Muszkieterów w ramach akcji charytatywnej pod nazwą „Wakacje z Muszkieterami” przy  współpracy z przedsiębiorcą prowadzącym sklep Bricomarché w Dębicy.

ZBIÓRKA ZABAWEK I NAKRĘTEK

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach dodatkowo podejmowanych czynności organizują zbiórkę zabawek używanych.

Zabawki oraz klocki, farby, kredki, puzzle i gry dostarczane są dzieciom z rodzin, które objęte są wsparciem tut. Ośrodka oraz otrzymują je także placówki wsparcia dziennego działające w strukturach MOPS.

W ramach pomocy chorym dzieciom z terenu naszego miasta pracownicy organizują stałą zbiórkę plastikowych nakrętek, od napojów, oleju, kawy rozpuszczalnej, środków czystości lub innych detergentów, które dostarczają osobom potrzebującym.

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

W latach 2009, 2010, 2019, 2020 nasze miasto nawiedziły zjawiska atmosferyczne , które przyniosły ze sobą klęski żywiołowe. Najpierw powódź i osuwiska a następnie silne, porywiste wiatry.

Mieszkańcy musieli poradzić sobie ze zniszczeniami, zalanymi domami czy zerwanymi dachami. Pomocą służyli im pracownicy socjalni naszego Ośrodka. Na pierwszej linii pomocy, najpierw szacowali szkody, następnie przyznawali pomoc finansową lub rzeczową oraz pomagali w usuwaniu szkód.

WIZYTY STUDYJNE

Od 2018 roku do naszego Ośrodka, w ramach wizyt studyjnych, przyjeżdżają pracownicy ośrodków pomocy społecznej z innych gmin, które tak jak MOPS Dębica przystąpiły do projektów rządowych, mających na celu oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej i usług świadczonych przez ops w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej oraz usług.

Łącznie przeprowadziliśmy siedem wizyt studyjnych, w których wzięło udział ponad sto osób. W trakcie wizyt zapoznaliśmy gości z podejmowanymi przez nas działaniami oraz przedstawiliśmy opracowane  rozwiązania modelowe, sposoby ich wprowadzania w system pomocy i integracji społecznej oraz rekomendowaliśmy dobre praktyki. Dla wszystkich takie spotkania są możliwością wymieniania się wiedzą i doświadczeniami związanymi z prowadzoną działalnością oraz realizacją projektów..

W latach 2015 – 2020 Placówki Wsparcia Dziennego realizowały następujące projekty:

 1. Fundacja Przyjaciółka „Wypełnij plecak 2015”
 2. Fundacja Przyjaciółka „Wakacyjne wędrowanie „
 3. Fundacja Przyjaciółka „ Z plecakiemprzez kraj”
 4. Fundacja Przyjaciółka „Podróżnik to ja”
 5. Fundacja Przyjaciółka „Ferie – sposób na nudę”
 6. Fundacja Przyjaciółka „Zimowe igraszki”
 7. Uwierz w siebie
 8. „Bądź cool – bez używek
 9. „Młody człowiek duże szanse”
 10. „Witaj w klubie”
 11. „Mała inwestycja w siebie”
 12. „Aktywna rodzina”
 13. Warsztaty o zdrowym odżywianiu z Bonne Santé
 14. „Daktyloskopia” – cykl spotkań z koła Studenckiego z Politechniki Rzeszowskiej
 15. ”Pedagogika Cyrku”

Projekty były realizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, sponsorom oraz dzięki współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami które w ramach realizowanych własnych  zadań, projektów jako grupę docelową rekrutowali dzieci uczęszczające do naszych placówek.

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W LATACH 2015-2020:

„Czas na aktywność w mieście Dębica”: zakończyła się jego realizacja w 2015 roku. Objął działaniami 471 osób  (337 K  i 134 M) bezrobotnych, korzystających z pomocy Ośrodka. MOPS pozyskał  kwotę 3 619 639, 04 złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na jego realizację tj. działania aktywizacji społecznej i zawodowej.

Utworzenie „Akademii Zdrowia”: wzrost jakości świadczonych usług i rozszerzenie oferty dla lokalnej społeczności, w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP na lata 2014-2020. Projekt zakładał remont budynku przy ulicy Mościckiego- Domu Dziennego Pobyt, który został następnie przekształcony w Dzienny Dom Senior+.  Całkowita wartość projektu wyniosła1 596 212,50 zł, natomiast wysokość dotacji to 1 356 339,88 zł (85% kosztów kwalifikowanych). Realizacja w 2016 roku.

„Seniorom na Ratunek”: realizacja 2017-2018 Główny cel projektu to poprawa codziennego funkcjonowania niesamodzielnych osób powyżej 65 roku życia.

Formy wsparcia:- teleopieka – dla 10 osób, usługi opiekuńcze – dla 12 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 6 osób , pomoc sąsiedzka – dla 20 osób. Całkowita wartość projektu: 860 362,00 zł

Reorganizacja Ośrodka: czas trwania 2017-2019

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w tut. Ośrodku.  Całkowita wartość projektu wynosi 359 900,64 zł. Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych oraz całego Ośrodka. Wprowadzone w wyniku działań projektowych zmiany powinny wprowadzić rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłynąć na zwiększenie udziału pracy socjalnej w  podejmowanych codziennie czynnościach.

Aktywna Rodzina: czas realizacji 2018-2019

Projekt skierowany jest do 37 rodzin z terenu miasta Dębica. Celem projektu było utworzenie 15 nowych miejsc w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy (świetlicach środowiskowych), rozszerzenie ich oferty wsparcia, oraz zapewnienie rodzinom mającym problemy opiekuńczo – wychowawcze usług wsparcia rodziny.Projekt przewiduje aktywizację i angażowanie w działania wszystkich członków rodziny – dorosłych i dzieci. Całkowita wartość projektu: 928 745,50 zła dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 862 865,50 zł.

Wspierajmy Razem: realizacja 2019-2020 Celem projektu Wspierajmy razem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla 45 osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych w wieku powyżej 18 roku życia, które ze względu na zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt kierowany jest do mieszkańców miasta Dębica.

Działania podjęte w ramach projektu mają zwiększyć dostęp i objąć wsparciem uczestników usługami asystenckimi dla 15 osób niepełnosprawnych i sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi dla 30 osób niesamodzielnych. Wartość projektu: 1 992 600,-

Lepsza Przyszłość Zgranej Paki: od XI 2020

Efektami działań podejmowanych w ramach ww. projektu będzie utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech w istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, o realizację zajęć opiekuńczych oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-18 lat, oraz zapewnienie dla 30 rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze usług wsparcia rodziny m.in: asystenta rodziny, pracownika socjalnego, grupę wsparcia dla rodziców, kształtowania kompetencji społecznych i kompetencji życiowych oraz pomoc doradczą m. in. psychologiczną i prawną.W ramach działań zaplanowano także pracę podwórkową na terenie Parku Skarbka Borowskiego  w DębicyCałkowita wartość projektu: 770 515,00 zł a dofinansowanie projektu z UE: 716 515,00 zł. W listopadzie 2020r. rozpoczęła się  rekrutację dzieci i młodzieży projektu.

W latach 2015 –  2020  pozyskaliśmy ze środków unijnych na powyższe  działania  kwotę 9 768 222 zł  w ramach ogłaszanych konkursów.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOPS I STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ AD ASTRAM DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW W LATACH 2015-2020:

 • Konkursy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na kwotę 156 927,- dla 271 osób
 • Konkursy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – na kwotę 66 000,- dla 145 osób
 • Kuratorium Oświaty –na kwotę 39 640,- dla 40 osób

PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ:

„Razem do pracy” i „Aktywność przeciw wykluczeniu”. Grupą docelową było łącznie 25 osób – klientów MOPS z terenu miasta Dębica, niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez kompleksowość i indywidualizację wsparcia przezwyciężone zostały bariery psychologiczne, wzrosła gotowość do podjęcia zatrudnienia. Podczas realizacji projektu:10 osób ukończyło kurs ogrodnik terenów zielonych,5 osób ukończyło kurs technika robót wykończeniowych w budownictwie, 5 osób ukończyło kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz 5 osób ukończyło kurs krawcowa.

Budujemy naszą przyszłość” i „Budujemy nową przyszłość”. Celem projektów było wsparcie w każdym projekcie 15 osób bezrobotnych (mężczyzn) z terenu miasta Dębica, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz poprawa zasobów gminnego mieszkalnictwa socjalnego. Działania wsparcia osób bezrobotnych podejmowane były w Klubie Integracji Społecznej i prowadzone w formie warsztatów przez specjalistów takich jak: doradcę zawodowego, psychologa i trenera kontaktów interpersonalnych.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. Na zlecenie Gminy Miasto Dębica program realizowany jest przez  Stowarzyszenie „AdAstram” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  w tym okresie w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

W latach 2015 – 2020 najubożsi mieszkańcy naszego miasta otrzymali 21 878 paczek żywnościowych.