Bezpłatne porady prawne

reklama

DLA KOGO POMOC PRAWNA?

Dla każdej osoby fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
!!! U W A G A: Uzyskanie porady wymaga wcześniejszego ustalenia terminu wizyty pod numerem telefonu: 690 901 136
Telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 11:00.

ZAKRES NIODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
• sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym,
• nieodpłatna mediacja (w pełnym wymiarze od 01.01.2020 r.),
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
• nieodpłatna pomoc prawna NIE OBEMUJE spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Z WYJĄTKIEM przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przykład: analiza umowy najmu mieszkania – prawnik sprawdzi czy dokument nie zawiera postanowień sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:
• wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
• poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,
• opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji,
• nieodpłatna mediacja.

Przykład: pomoc w opracowaniu planu wyjścia z zadłużenia w opłatach za mieszkanie – doradca pomoże znaleźć rozwiązania umożliwiające porozumienie się z wierzycielem i spłacenie zadłużenia.

MEDIACJA jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.

przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu. Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Jak się przygotować?
Starając się o poradę w wybranym punkcie, należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jak uzyskać poradę?
• ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 690-901-136 (telefon czynny jest w godzinach 8.00-11.00),

• zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego
podczas rejestracji,
• wypełnij oświadczenie,
• uzyskaj poradę,
• anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie do udzielonej porady.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Gminy Dębica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Stefana Batorego 13,
39-200 Dębica
Tel. 14 680 33 33
E-mail: [email protected]
Strona: www.gopsdebica.pl
Poniedziałek od godz. 08:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 07:30 – 15:30
– praca socjalna dla osób i rodzin, które wykorzystują własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Stefana Batorego 13,
39-200 Dębica, pok. nr 27
Tel. 14 680 33 37
E-mail: [email protected]
Poniedziałek od godz. 08:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 07:30 – 15:30
– przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcia terapią,
– motywowanie i zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
– kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
– podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
– kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
– organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem

Szczegóły w załącznikach

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/bezplatne-porady-prawne-1406.html