Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy – sprawdź projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

Jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia, planujesz podjąć zatrudnienie poza terenem powiatu dębickiego iw związku z tym zmienisz miejsce zamieszkania – skorzystaj z bonu na zasiedlenie w kwocie 8 000,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy od 7 stycznia 2022r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w związku z podjęciem przez Ciebie(poza miejscem dotychczasowego zamieszkania) zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jeżeli z tytułu ich wykonywania będziesz osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będziesz podlegać ubezpieczeniom społecznym. Kolejny warunek to odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania – musi wynosić co najmniej 80 km lub czas dojazdu przekraczać łącznie trzy godziny dziennie. Dodatkowo będziesz pozostawać w zatrudnieniu, wykonywać inną pracę zarobkową lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej sześciu miesięcy. Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mogą składać osoby bezrobotne do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, które nie uczestniczą w kształceniu ani nie szkolą się i w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych. Więcej szczegółowych informacji możesz uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 146809163 albo odwiedzając stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy (debica.praca.gov.pl).Nie przegap swojej szansy na lepszy start!Staż 2022r. – szansą na zdobycie doświadczenia przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz szansą dla Pracodawcy aby znaleźć przyszłego pracownika. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy trwają nabory o zorganizowanie stażu. Staż – jest to możliwość zdobycia przez osoby bezrobotne doświadczenia niezbędnego na rynku pracy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy poprzez wykonywanie określonych zadań w miejscu pracy. Osoba odbywająca staż jest nadal osobą bezrobotną pozostającą w rejestrze urzędu pracy, gdyż nie zostaje nawiązany stosunek pracy z pracodawcą w trakcie odbywania stażu. Stażyście przysługuje comiesięczne stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo stażysta może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na staż. Pracodawco sprawdź w ramach którego projektu możesz zorganizować staż. Kandydacie na staż sprawdź w ramach którego projektu możesz zostać skierowany do jego odbycia. Mają Państwo do wyboru dwa projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (do udziału w projekcie mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat– do dnia poprzedzającego 30 urodziny),
  • „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VIII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (do udziału w projekcie mogą zostać skierowane osoby powyżej 29 roku życia – od dnia 30 urodzin).

Kandydacie na staż skontaktuj się ze swoim doradcą klienta i upewnij się, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia. Pracodawco chcesz zorganizować staż? Zapoznaj się z Zasadami organizacji stażu dostępnymi na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy (debica.praca.gov.pl), a jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 146809161 lub 146809163. Pracodawco pamiętaj, że we wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu możesz wskazać kandydata na staż co znacząco ułatwi i przyspieszy realizację wniosku.