239 tys. zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych

Gmina Dębica przystąpiła do rządowego programu „Opieka Wytchnieniowa”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu będzie Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 adresowany jest:

do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenieo niepełnosprawności,
do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach związanych z opieką nad nimi. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobą z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna.

Opieka wytchnieniowa jest realizowana przez Gminę Dębica w dwóch formach:

w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania uczestnika Programu)
 w ramach pobytu całodobowego

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

 

Do programu kwalifikowane będą osoby:

mieszkające na terenie gminy Dębica,
które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego.

Udział w programie jest nieodpłatny.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Informujemy, że istnieje możliwość wskazania przez uczestnika Programu osoby, która mogłaby realizować usługi opieki wytchnieniowej. Osoba taka musi  posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikające z Karty zgłoszenia do Programu) lub co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Doświadczenie to powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Warunkiem aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 jest złożenie:

karty zgłoszeniowej,
kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
oświadczenia uczestnika programu
karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Chęć uczestnictwa w Programie należy zgłaszać w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy CUS lub telefonicznie pod numerem 14 6803335.

Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie pod nr 14 6803334

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/239-985-60-zl-na-wsparcie-opiekunow-osob-niepelnosprawnych-3133.html