Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/19

Mzo (copy)

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Dębica.

Lp

Nazwa Placówki

Adres

Telefon

1

Przedszkole Miejskie Nr 1

Dębica, ul. Szkotnia 10

681 25 86

2

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne

Dębica, ul. Konarskiego 14

681-31-68

3

Przedszkole Miejskie Nr 4

Dębica, ul. Strumskiego 3

681-34-74

4

Przedszkole Miejskie Nr 5

Dębica, ul. Łysogórska 23

681-25-95

5

Przedszkole Miejskie Nr 6

Dębica, ul. Matejki 19

681 25 96

6

Przedszkole Miejskie Nr 7

Dębica, ul. Kochanowskiego 4

681-25-97

7

Przedszkole Miejskie Nr 8

Dębica, ul. Szkolna 4

681-41-79

8

Przedszkole Miejskie Nr 9

Dębica, ul. Sienkiewicza 6b

681 25 98

9

Przedszkole Miejskie Nr 10

Dębica, ul. Kołłataja 8

681-25-99

10

Przedszkole Miejskie Nr 11

Dębica, ul. 3-go Maja 14

681 41 91

11

Przedszkole Miejskie Nr 12

Dębica, ul. Cmentarna 56

681-25-94

12

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2

Dębica, ul. Ogrodowa 22

681 34 40

13

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3

Dębica, ul. Kraszewskiego 37

681-32-89

14

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5

Dębica, ul. Paderewskiego 4

681 41 80

15

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 8

Dębica, ul. Wielopolska 162

670-26-13

16

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9

Dębica, ul. Grottgera 3

681-26-02

17

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 10

Dębica, ul. Wagnera 4

696-99-90

18

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Dębica, ul. Szkotnia 14

681-26-03

19

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 12

Dębica, ul. Gajowa 9

677 81 95

Pozostałe przedszkola, funkcjonujące w mieście, prowadzą rekrutację w oparciu o własne regulaminy.

Przedszkole Weldon KIDS

Dębica, ul. Akademicka 9

696-01-21

Przedszkole Ochronka Sióstr Służebniczek

Dębica, ul. Krakowska 15

670-36-82

Przedszkole Happy Kids

Dębica, ul. Marszałka 24 a

606-286-584

Przedszkole Ukryty Dar

Dębica, ul. Strażacka 5

791-132-080

Przedszkole Pałacyk Malucha

Dębica, ul. Gawrysia 12

603 097 886

Przedszkole Radość

Dębica, ul. Parkowa

14 300 03 33

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego.

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Dębica.

Uchwała Nr XXXI/330/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasta Dębica.

W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Dębica, biorą udział dzieci z roczników 2012-2015, zamieszkałe na terenie miasta Dębicy.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie do 16.02.2018r. Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego (1 września), w którym dziecko kończy 6 lat.

Od 1 września 2018 roku każde dziecko 3-letnie, 4-letnie i 5-letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej, co oznacza, że miasto Dębica zapewni miejsca w przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla wszystkich 3-latków, 4-latków i 5- latków, których rodzice złożą wnioski.

Dziecko 6-letnie, które w roku szkolnym 2017/18 odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może podjąć naukę w klasie I szkoły podstawowej na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zobowiązani są do złożenia WNIOSKU w terminie od 19.02.2018 do 16.03.2018.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola:

Wzór wniosku do pobrania

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Wzór wniosku do pobrania

Wraz z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

Zgodnie z przepisami wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż TRZECH wybranych placówek. Do każdej z wybranych placówek należy złożyć oddzielny wniosek.  We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.                                                      

Wnioski składane we wszystkich wybranych placówkach powinny zawierać te same dane!

Kolejność składania wniosków w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole nie ma wpływu na przyjęcie kandydata do placówki.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, ustalony Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 stycznia 2018r., przedstawia poniższa tabela:

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

16.02.2018 godz.15.00

1

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.02.2018

16.03.2018 godz.15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.02.2018

23.03.2018 godz.15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

28.03.2018

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

04.04.2018

5

Postępowanie uzupełniające – przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

09.04.2018

17.08.2018 godz.15.00

6

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.08.2018

 

KRYTERIA REKRUTACJI

W każdej placówce powołuje się komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. Za rekrutację do przedszkola lub oddziału przedszkolnego odpowiada dyrektor placówki.

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić stosownym dokumentem, ustalonym w ustawie Prawo oświatowe, a także wymienionym we wniosku o przyjęcie do placówki. Wymienione wyżej kryteria posiadają jednakową wartość.

Na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXI/330/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasta Dębica.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

12

wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

2

zapotrzebowanie na korzystanie z opieki i wyżywienia przez co najmniej dziewięć godzin dziennie

10

wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

3

kontynuacja uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola

8

oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu

4

wybór przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania

4

wniosek o przyjęcie do przedszkola

5

uczęszczanie rodzeństwa kandydata w wieku 7-18 lat do szkół na terenie Gminy Miasta Dębica

2

oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu pozostałego rodzeństwa w wieku szkolnym do szkół na terenie miasta

Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić dołączając dokumenty, wymienione w tabeli oraz wyszczególnione we wniosku o przyjęcie do placówki.

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pozostaną wolne miejsce, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

źródło: UM Dębica