Zarządzenie Nr 90/WO/2021 Wójta Gminy Dębica z dnia 24 listopada 2021r.

Zarządzenie Nr 90/WO/2021 Wójta Gminy Dębica z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie rejestracji kandydatów na Sołtysów w wyborach uzupełniających na Sołtysa w Sołectwie Kędzierz.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zarzadzenie-nr-90-wo-2021-wojta-gminy-debica-z-dnia-24-listopada-2021r-2422.html