Zakończył się pierwszy etap audytu w dębickiej oświacie – Serwis informacyjny Miasta Dębica

19 lutego 2021

Eksperci z Instytutu Bezpieczeństwa Biznesu, na zlecenie Urzędu Miejskiego, opracowali pierwszą, roboczą część analizy organizacyjno-finansowej placówek oświatowych, w której jednym z aspektów było zbadanie potencjału, a tym samym szans i zagrożeń dla organizacji dębickiej oświaty, na tle prognoz demograficznych. Wnioski ze zleconej analizy mają na celu przygotowanie dębickiej oświaty na wyzwania przyszłości.

Burmistrz Dębicy początkiem 2021 r. zlecił niezależnym ekspertom z Instytutu Bezpieczeństwa Biznesu opracowanie eksperckiego raportu dotyczącego funkcjonowania dębickiej oświaty. Pierwsza część raportu, która trafiła do ratusza obejmuje m.in. analizę kosztów kształcenia w mieście oraz w poszczególnych placówkach, analizę budżetu w kontekście przeznaczanych środków na oświatę, analizę struktury organizacyjnej oświaty, także w kontekście trendów demograficznych i zmian prawnych, analizę struktury zatrudnienia, a także analizę procedur likwidacji i przekształceń placówek oświatowych.

Z tą częścią raportu władze Dębicy w pierwszej kolejności chcą zapoznać Radnych Rady Miejskiej, którzy współdecydują o kierunkach polityki oświatowej prowadzonej przez miasto. – Chcemy rozpocząć dialog na temat możliwych do realizacji rozwiązań w perspektywie bieżącej i wieloletniej, aby w maksymalnie wielu obszarach podjąć działania naprawcze, a tym samym przygotować dębicką oświatę na dalsze wyzwania, które w sposób nieunikniony będą wynikać m.in. z trendów demograficznych ­– informuje burmistrz Mariusz Szewczyk.

Druga część raportu przekazana zostanie władzom miasta początkiem marca br. i dotyczyć będzie m.in. analizy arkuszy organizacyjnych szkół.

W ostatnich miesiącach podobne analizy wykonują także inne samorządy, co wynika z troski o organizacyjne i finansowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, na tle rosnących wydatków na oświatę i wychowanie.

Źródło: https://debica.pl/zakonczyl-sie-pierwszy-etap-audytu-w-debickiej-oswiacie/