Żagle Kultury – doroczne nagrody Burmistrza Miasta Dębicy – wnioski można składać do 18 kwietnia br.

Miasto dębica - herb

Żagle Kultury to nagroda Burmistrza Miasta Dębicy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury lub całokształt działalności przyznawane mogą być osobom fizycznym -twórcom, animatorom, artystom, pracownikom dębickich instytucji kultury lub osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Miasta Dębica.

Przyznanie nagrody Żagle Kultury należy do kompetencji burmistrza po wcześniejszym uzyskaniu opinii Kapituły Konkursowej. Nagroda zostanie wręczona podczas oficjalnej  uroczystości dorocznego święta miasta „Dni Dębicy”.
Kandydatów do nagrody może zgłaszać Burmistrz Miasta Dębicy z inicjatywy własnej lub następujące podmioty: instytucje kultury, placówki oświatowe, komisja kultury Rady Miejskiej, związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne, fundacje i organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk twórczych, organizatorzy instytucji kultury.
Regulamin przyznania nagrody Żagle Kultury wraz z wnioskiem można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego. Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, a także informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni); uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenie dla kultury  opis osiągnięć sportowych lub artystycznych, dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia. Wnioski należy składać do Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy, pok. 39 w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia br.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji pod numerem tel. 014/683–82-39

Lista dokumentów do pobrania:

Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Dębicy – Żagle Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Regulamin przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Dębicy – Żagle Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wniosek o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Dębicy – „Żagle Kultury” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury   
 

źródło: UM Dębica