Wracają „Żagle Kultury” – Serwis informacyjny Miasta Dębica

10 maja 2022

Ikonka głośnika

Loading…

To nagroda Burmistrza Miasta Dębicy przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury lub za całokształt działalności. Żagle Kultury przyznawane mogą być osobom fizycznym – twórcom, animatorom, artystom, pracownikom dębickich instytucji kultury lub osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Miasta Dębica.

Po dwuletniej przerwie znów zostaną wręczone Żagle Kultury. Przyznanie nagrody należy do kompetencji burmistrza po wcześniejszym uzyskaniu opinii Kapituły Konkursowej. W tym roku nagrody zostaną wręczone 12 czerwca.

Kandydatów do nagrody może zgłaszać Burmistrz Miasta Dębicy, ale również: instytucje kultury, placówki oświatowe, Komisje: Kultury i Sportu Rady Miejskiej, związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne, fundacje i organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele środowisk twórczych.

Regulamin przyznawania nagrody Żagle Kultury wraz z wnioskiem można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego. Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, a także informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni).

Uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenie dla kultury, opis osiągnięć sportowych lub artystycznych wraz z podaniem źródła.

Wnioski należy składać do Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy, pok. 39 w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji pod numerem tel. 014/683–82-39.

Źródło: https://debica.pl/wracaja-zagle-kultury/