XVI sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Miasto dębica - herb

W dniu dzisiejszym o godz. 10:00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

3. Uchwalenia Cennika Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy.

4. Ustalenia sieci publicznych przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Dębica.

5. Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy.

6. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 481/25, położonej w Dębicy przy ulicy Akademickiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

7. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Metalowców w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

8. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

9. Nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

10. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

11. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2016 roku”.

12. Zatwierdzenia projektu statutu Muzeum Regionalnego w Dębicy.

III. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

IV. Interpelacje radnych.

V. Zapytania radnych i wolne wnioski.

VI. Sprawy różne.

VII. Zamknięcie sesji.

źródło: UM Dębica