Wydłużony nabór kandydatów do projektu CZAS NA TART – DRUGA EDYCJA

reklama

Rekrutacja trwa do 22 stycznia 2020 r.

  

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

 

 W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
poradnictwo zawodowe,
szkolenia ABC przedsiębiorcy,
dotacje,

W ramach projektu UP przysługuje:

Dotacja 23.050,00 zł netto x 15 BO
Wsparcie pomostowe – 15 BO x 12 miesięcy x 700 zł netto
wsparcie pomostowe.

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 9.00 – 15.00 lub
za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47

adres e-mail: [email protected]

 

 

Projekt CZAS NA START – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wydluzony-nabor-kandydatow-do-projektu-czas-na-tart-druga-edycja-1330.html