Warsztaty, zumba, mażoretki, gimnastyka, taniec – nowa usługa społeczna Klub Rodzinny –dla rodzin z dziećmi.

Usługa społeczna KLUB RODZINNY już działa. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym została Fundacja Gorąca Cegła.

Do Klubów Rodzinnych zapisało się już 233 uczestników z Brzeźnicy – 21, Paszczyny – 18, Zawady – 15, Głobikowej- 20, Podgrodzia – 3, Gumnisk 20, Pustkowa – 22, Kozłowa – 15, Pustyni – 16, Latoszyna – 11, Stasiówki – 21,Nagawczyny – 24,Stobiernej – 27.

W ramach Klubu zapewnione są różnorodne zajęcia:  wsparcie dzienne dla dzieci, zajęcia edukacyjo-warsztatowe, seminaria / warsztaty dla rodziców/rodziców z dziećmi w trakcie których uczestnicy realizują swoje pasje, a także je odkrywają.

Panuje świetna atmosfera, którą tworzą wspólnie dzieci, oraz animatorzy, instruktorzy i trenerzy. W Klubie każdy może poczuć się  dowartościowany, spełniony, może odkrywać swoje talenty, otrzyma  także różnego rodzaju wsparcie np. z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy stresem. W ramach usługi planowane będą także: Wydarzenie Gminne – „Dzień Rodziny” oraz Pikniki integracje
Klub Rodzinny to bezpłatna usługa realizowana w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem tej grupowej usługi skierowanej dla rodziców i małoletnich dzieci jest realizacja koncepcji odpowiedzialnego rodzicielstwa, opartego na utrzymywaniu bliskiej relacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem
i wspólnego spędzania czasu oraz wzmacniania i budowania więzi rodzinnych.

Warunki i tryb kwalifikowania:

– zamieszkiwanie na terenie gminy Dębica,

– posiadanie małoletniego dziecka,

– wniosek i/lub indywidualny plan usług społecznych

– oświadczenie o spełnianiu warunków złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za   składanie fałszywych oświadczeń,

Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usługi społecznej odbywa się  w siedzibie Centrum Usług Społecznych gminy Dębica, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Batorego 13, 39-200 Dębica, lub telefonicznie 14 680 33 35

 logo_ue_pl_fundusze.png

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/warsztaty–zumba–mazonetki–gimnastyka–taniec-nowa-usluga-spoleczna-klub-rodzinny-dla-rodzin-z-dziecmi-2909.html