UWAGA, WAŻNE!!

 

 Komunikat dotyczący podań składanych na adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy Jodłowa

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

W związku z tym, jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpatrzeniem podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) prosimy o jego doręczenie:

w formie papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem) na adres Urzędu Gminy Jodłowa, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa,
w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) na adres do doręczeń elektronicznych: /vkj10va32b/skrytka

Podania wniesione na adres poczty elektronicznej zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/3557-komunikat-dotyczacy-podan-skladanych-na-adres-poczty-elektronicznej-urzedu-gminy-jodlowa