USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŻYRAKÓW W ROKU 2023

Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, od mieszkańców z terenu Gminy Żyraków zostały odebrane wyroby zawierające azbest. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie Umowy zawartej z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku 2023” w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy zadania: Firma „AKS-POL” S.C. Skorczyńscy, 33-100 Tarnów, ul. F. Chopina 3/24. 

Zadanie zrealizowane zostało w dniach: 11.09.2023r. – 10.10.2023r.

W wyniku realizacji zadania objętego umową usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest od 80 mieszkańców Gminy w ilości 214,62 Mg. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł  100 787,07 zł.:

Z czego kwota dotacji wynosi 59 993,85, środki własne gminy Żyraków 40 793,22 zł.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/10/12/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-zyrakow-w-roku-2023/