Św. Jan Nepomucen wrócił do Pustkowa

W dniu 15 grudnia 2021 r. dokonano odbioru prac konserwatorskich i restauratorskich przy drewnianej, barokowej figurze św. Jana Nepomucena, która stanowi element kapliczki dworskiej wzniesionej na przełomie XVIII i XIX w. Kapliczka  prawdopodobnie ufundowana została przez właściciela istniejącego niegdyś nieopodal dworu, jako dziękczynienie za ocalone życie w wypadku. Bardzo zły stan rzeźby spowodowany był upływem czasu oraz oddziaływaniem warunków atmosferycznych, a podstawa figury stała się siedliskiem mrówek leśnych, które dokonały dodatkowej destrukcji jej wnętrza. Na wniosek sołtys Pustkowa Marii Mączki oraz Zofii Drzał, Gmina Dębica podjęła starania dotyczące, komunalizacji działki na której posadowiony jest obiekt, co pozwoliło na przeprowadzenie prac zgodnie z programem konserwatorskim zaopiniowanym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pełna konserwacja techniczna oraz estetyczna figury, wykonana została przez Edytę i Radomira Dawidziaków prowadzących firmę „AKANT”- Konserwacja przedmiotów zabytkowych i artystycznych oraz detali architektonicznych, a cała figura dodatkowo została obudowana i zabezpieczona stalowo-szklaną gablotą projektu i wykonawstwa Jarosława Roga.

Kapliczka zlokalizowana jest w centrum miejscowości Pustków, na skrzyżowaniu dróg  Pustków – Mielec i Pustków – Krownice. Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w ramach zadań własnych Gminy Dębica dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sw-jan-nepomucen-wrocil-do-pustkowa-2489.html