Spotkanie konsultacyjne online związane z opracowaniem Programu Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dębica na lata 2020–2024 z perspektywą do 2027 roku jest jednym z najważniejszych narzędzi prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie Gminy Dębica. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez gminę polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu lokalnym. Założenia dokumentu przyczyniać się będą do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska, a także zapewnią skuteczne mechanizmy, mające na celu jego ochronę przed postępującą degradacją oraz rozwój jego walorów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 01 lutego 2021 r. o godzinie 13:30.

Ogłoszenie w załączniku

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-konsultacyjne-online-zwiazane-z-opracowaniem-programu-ochrony-srodowiska-1939.html