Solary do przeglądu

Wójt Gminy Dębica informuje, że w okresie maj 2022 r. – lipiec 2022 r. odbędą się przeglądy gwarancyjne instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych na terenie Gminy Dębica w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach należących do ZGDW”  przez Wykonawcę Inwestycji – Pan Rafał Mika prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą:

„RM SERWIS” Dąbie 133A, 39-311 Zdziarzec NIP: 817-19-91-881 REGON: 180302520.

 Osoby dokonujące przeglądu posiadają stosowne upoważnienie od Wójta Gminy Dębica.

Wykonawca będzie telefonicznie powiadamiał Mieszkańców Gminy Dębica o terminie przeglądu instalacji solarnej. W przypadku braku kontaktu telefonicznego Mieszkaniec zostanie poinformowany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Dębica: 14 680 33 21.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/solary-do-przegladu-2682.html