Siła przedsiębiorczości – rekrutacja do projektu

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa rozpoczyna rekrutację do projektu „Siła Przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 08.06.2020 r. do 23.06.2020 r. w Biurze Projektu, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 – 15:00 lub przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu:

Biuro Projektu „Siła Przedsiębiorczości"
ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos
ul. Sienkiewicza 1/34
39-300 Mielec

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu oraz pod numerem tel. 511 059 713.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.aspproject.pl w zakładce PROJEKTY/Projekt pt.„Siła Przedsiębiorczości" Działanie 7.3 RPO WP.

Siła przedsiębiorczości - rekrutacja do projektu

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/sila-przedsiebiorczosci-rekrutacja-do-projektu