Sesja Rady Gminy Dębica

Zapraszamy na posiedzenie Rady Gminy Dębica, które odbędzie się 28 marca 2023r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Paszczyna na dz. 1162, 923/12, 923/19, 1158/2 obręb 0008 Paszczyna”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap II”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dębica na lata 2023-2026".
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Dębica stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia mienia komunalnego Gminy Dębica do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Paszczynie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębica w 2023 r.”
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie Icznia w Ukrainie pomocy rzeczowej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Podgrodziu.
Sprawozdanie za 2022r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021– 2025 na terenie Gminy Dębica.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022.
Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Dębica”.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica20230321-3163.html