Sesja Rady Gminy Dębica 24.11.2022

Dnia 24 listopada odbyła się sesja Rady Gminy Dębica. Wśród wielu punktów znalazły się kwestie zmian budżetowych, stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 (propozycja wzrost o 12%), od środków transportowych na rok 2023, dopłaty do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków, nadania nazw ulic we wsi Brzeźnica oraz przyjęcie „Programu współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”

Ważnym punktem obrad było wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego dla zadania: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej o łącznej długości ok. 12,8km wraz z 14 pompowniami ścieków. Realizacja inwestycji pozwoli na podłączenie 114 budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Bardzo istotnym punktem obrad były uchwały związane z ustaleniem podatków na rok 2023 – podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Istotnym aspektem było także udzielenie dopłaty do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków. Stawka podatku rolnego na 2023 rok, wynosić będzie  odpowiednio:

      1)   z 1 ha przeliczeniowego -               78,00 zł,

      2)   z 1 ha gruntów fizycznych  -        156,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 w stosunku do roku 2022 będą obejmowały waloryzację o 12% podobnie jak stawki podatku od środków transportowych na rok 2023.

Kolejno Radni skupili się nad udzieleniem dopłaty do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków, którą obliczono, jako różnicę pomiędzy ceną taryfową ścieków zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a ceną jaką płacą mieszkańcy Gminy Dębica,  w odniesieniu do planowanej ilości ścieków. Przyjęta taryfa została tak skalkulowana, aby zapewnić właściwy poziom świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Brzeźnicy usług związanych z dostarczaniem wody i odbioru ścieków, w tym pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Gminie Dębica.

Istotnym elementem było poruszenie przez Radnych, a także złożenie podziękowań Wójtowi Stanisławowi Rokoszowi za reaktywację Uzdrowiska Latoszyn Zdrój oraz determinację w dążeniu do uzyskania statusu Uzdrowiska.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica-24112022-2995.html