Rozmawiali o bankowości i nie tylko

21 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dębica. Uczestniczący w niej Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz zwrócił się do młodzieży o zgłaszanie propozycji co do zorganizowania czasu wolnego w okresie wakacyjnym. Poinformował o zamiarze przekazania młodym symbolicznych kluczy do obiektów kulturalno-oświatowych i innych obiektów gminnych na wzór juwenaliów.

Kolejno głos zabrała Pani Agata Wiater Opiekun Młodzieżowej Rady Gminy oraz Radna Gminy Dębica, która poprosiła Pełnomocnik Wójta Gminy Dębica ds. młodzieży Aleksandry Sternik o podsumowanie II Forum Młodzieży – Młodzi na Starcie pod hasłem „Wyzwania Młodego człowieka przed wejściem w samodzielne życie”, które odbyło się 30 marca 2023 r. w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Pani Aleksandra przedstawiła główne założenie forum oraz poruszane zagadnienia.

Młodzi Radni zostali zapoznani z funkcjonującym w gminie Dębica Klubem Aktywności Lokalnej, dzięki któremu seniorzy mogą aktywnie spędzać czas, a następnie przedstawiono plany w sprawie usługi, która będzie skierowana do młodzieży. Ma ona za zadanie pomagać młodym aktywnie spędzać czas, a także rozwijać umiejętności autoprezentacji.

Na posiedzeniu nie mogło zabraknąć tematów związanych w wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się na terenie Gminy Dębica. Radni zostali zapoznani z szeroką ofertą kulturalną, wydarzeniami oraz imprezami, które odbędą się w najbliższym czasie.

Ostatnim tematem był „Pierwsze kroki w bankowości”. Sylwia Frysztak – Dyrektor Banku Pekao Oddział w Dębicy oraz Bernadetta Rajchel – Doradca Klienta Premium przedstawiły korzyści i wygody wynikające z posiadania konta bankowego w młodym wieku oraz ulgi związane z jego prowadzeniem.

Na zakończenie Aleksandra Żurek – Wiceprzewodnicząca Zarządu Podkarpackiego Nowa Generacja, poparła ideę własnego konta. Nawiązała również do swoich oraz Aleksandry Sternik początkach, które miały miejsce w Młodzieżowej Radzie Gminy Dębica, jednocześnie zachęcała obecnych radnych do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, zgłaszania potrzeb, pomysłów, które będą mogły mieć wpływ na losy młodzieży z Gminy Dębica. Następnie wspólnie z Julią Pyzińską – Koordynatorem Regionalnym Fundacji GrowSpeace wyraziły wsparcie dla radnych i zaproponowały pomoc w działaniach na rzecz młodzieży.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rozmawiali-o-bankowosci-i-nie-tylko-3236.html