Rowerem przez Gminę Dębica- trasa nr 4

reklama

Trasa liczy 17,5 km i rozpoczyna się przy Zespole Szkół w Pustyni, gdzie wykonujemy zdjęcie. Udajemy się na północ, w kierunku Mielca, a następnie skręcamy na nowym rondzie w lewo na Kędzierz. Kolejno skręcamy w prawo, za odnowionym dworkiem alkierzowym z XVII w* na drogi serwisowe wzdłuż Autostrady A4. Przejeżdżamy pod autostradą A4 mijając po lewej stronie plac zabaw, wiatę grillową oraz siłownię plenerową jedziemy w dalszym ciągu wzdłuż autostrady A4. Po przejechaniu ok. 400 m. odbijamy na lewo, w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego Jałowce i po kolejnych 200m w prawo. Okrążać będziemy urokliwe Stawy Dworskie i przejeżdżamy przez DW 985. Po naszej lewej stronie będzie cmentarz wraz z zabytkowym kościołem pw. Św. Stanisława*. Ponownie przejeżdżamy pod Autostradą A4 i skręcamy na lewo na drogę serwisową, która prowadzi nas pod firmę Olimp Labs. Mijamy rondo i skręcamy na drogę Gminną Pustynia – Paszczyna. Do pokonania mamy około 4 km po płaskim terenie. W Paszczynie skręcamy w lewo  i ponownie w lewo koło Centrum Wiejskiego w Paszczynie. Po lewej stronie będzie Remiza OSP w Paszczynie, przy której należy zrobić sobie zdjęcie. Jest to również świetne miejsce na odpoczynek w wybudowanej wiacie grillowej. Po przejechaniu ok. 2.5 km skręcamy w prawo w Brzeźnicy na ulicę Młynarską. Na końcu drogi będziemy mijać Dom Kultury w Brzeźnicy i Komisariat Policji.  Kierujemy się w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy i skręcamy w lewo za szkołą.  Po około 100 m. Po swojej prawej znajduje się Żłobek „Mali Giganci”, przy którym należy wykonać zdjęcie. Po wykonaniu zdjęcia jedziemy prosto ul. Szkolną. Mijamy po prawej stronie cmentarz Parafialny*  Na końcu ul. Szkolnej udajemy się w lewo na ulicę Metalową aż do DW 985, którą jedziemy w kierunku Kozłowa. Za hotelem Malibu, Firmą Śnieżka, w Kozłowie skręcamy w prawo, pod Remizę OSP i kończymy wycieczkę przy stawach.

 

Stawy dworskie  -znajdują się w pobliżu kościoła, po północnej stronie drogi z Pustyni do m. Dębica, rozciągają się w kierunku Kędzierza, na granicy miejscowości Pustynia-Kozłów. Powstanie stawów, które należały do założenia dworsko-folwarcznego o późnorenesansowej tradycji, można łączyć z pierwszymi właścicielami Pustyni. Z 1541 r. pochodzi wzmianka o ugodzie pomiędzy Janem Trzecieskim i Andrzejem Tarnowskim ze wsi Kędzierz, dotycząca położonych na granicy ich posiadłości stawów rybnych i budowie grobli. Wzmianka ta dotyczy zapewne istniejących w Pustyni stawów i grobli, których powstanie może sięgać początku XVI wieku. Pierwszą kartograficzną informacją o układzie założenia dworskiego jest mapa katastralna wsi Pustynia z 1849 r. Pokazuje ona rozległy teren zespołu na osi północ-południe, po wschodniej stronie rzeki Pustyńskiej. W kierunku południkowym dzieliła go droga na północną część dworską ze stawami i południową z zabudową folwarczną. Obronny dwór stał nad brzegiem Stawu wielkiego, który rozciągał się ku północy, oddzielony groblą od następnego Stawu wielkiego, i Stawu pod Kozłowem. Stawy zachowywały w bardzo dużym stopniu pierwotny charakter do czasu budowy w 2012 r. nad Stawem wielkim estakady autostrady A4. Stawy nadal zachowują późnorenesansowe cechy z czasu ich powstania na pocz. XVI w. Obiekt wpisany do rejestru zabytków decyzją A – 144 z dnia 27.02.1978 r.

Murowany Dwór – Pochodzi z XVII wieku, rozbudowany został w wieku XVIII. Barokowy, piętrowy, na planie prostokąta z sześcioboczną basztą alkierzową przy północno-zachodnim narożniku, nakryty czterospadowym dachem, z gładkimi, dzielonymi rzędami okien elewacjami. Dwór jest pięknie zlokalizowany, otoczony zespołem stawów. Wpisany do rejestru zabytków decyzją A-144 z dnia 27.02.1978 r.

 

Kościół p.w. Świętego Stanisława -  Własność Parafii Rzymskokatolickiej w Pustyni, przeniesiony na cmentarz parafialny w Kozłowie. Zbudowany został w 1661 r., drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej, dach kryty blachą. Wieżyczka ma sygnaturkę słupową o charakterze barokowym. Wyposażenie wnętrza: ołtarz główny – późnorenesansowy początek XVII wieku, ambona wczesnobarokowa XVII wieku, rzeźby: MB z Dzieciątkiem z końca XV wieku, Św. Andrzeja z XVII wieku, ornaty z XVIII wieku. Stanowi przykład drewnianego budownictwa ludowego. Został wpisany do rejestru zabytków decyzją A-201 z dnia 05.12.1979 r. i podlega ochronie konserwatorskiej.

Cmentarz wraz z kaplicą cmentarną w Brzeźnicy -  Cmentarz posiada tradycję z pocz. XIX wieku. Wokół kaplicy zgrupowane są kamienne nagrobki z 2 poł. XIX i pocz. XX wieku z rzeźbiarskimi przestawieniami związanymi z tematyką przemijania, tablice inskrypcyjne upamiętniające osoby zasłużone dla lokalnego środowiska. Ogólnie stan zachowania najstarszej części cmentarza jest dobry. W nowej części cmentarza znajduje się m.in. pomnik mauzoleum; umieszczono w nim urny z ziemią z 14 pól bitewnych świata, pod którym corocznie 11 listopada odbywają się uroczystości patriotyczne. Kaplica cmentarna została wybudowana w połowie XIX wieku. W 1982 r. wykonany był jej remont. Zaskakuje pięknem, wdziękiem i powagą, zachowaną pomimo lekkości architektury. Zniszczone sklepione wnętrze zachowało ślad polichromii, z czytelnymi jeszcze przedstawieniami św. Heleny i św. Antoniego z Dzieciątkiem. Ściany wzbogacono wnękami zamkniętymi półkoliście. Polichromia ścienna w kaplicy oraz 18 pomników nagrobnych z terenu cmentarza, wpisane do rejestru zabytków ruchomych pod nr B-677 decyzją z dnia 04.09.2014 r. Kaplica wpisana do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-1313 decyzją z dnia 10.02.2015 r.

trasa nr 4: https://en.mapy.cz/s/hezetezeke

Start- zdjęcie Zsepołu Szkół w Pustyni

pkt nr 8- Remiza OSP w Paszczynie

pkt nr 10- Zespół Szkół w Brzeźnicy ze żłobkiem

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rowerem-przez-gmine-debica–trasa-nr-4-1061.html