Radni spotkali się na nadzwyczajnym posiedzeniu

6 grudnia 2022 r. Radni Rady Gminy Dębica spotkali się na sesji nadzwyczajnej, w czasie której podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w ramach pomocy de minimis. Wprowadzone zwolnienie obejmie nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części  przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, których termin rozpoczęcia użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku. Propozycja zawężenia prawa do zwolnienia  wyłącznie do nowo wybudowanego budynku o powierzchni użytkowej powyżej 30 000 m2 ma na celu przyciągnięcie większych przedsiębiorców, co przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie mieszkańców gminy Dębica. Wpłynie to również na zmniejszenie wydatków socjalnych,  w tym realizowanych poprzez CUS, Powiatowy Urząd Pracy i inne instytucje.

Kolejno Radni postanowili udzielić pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu w roku 2023 w kwocie 786 910 zł na zrealizowanie zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1284 R Ostrów –gr. powiatu – Brzeźnica w km etap II w km. Inwestorem zadania będzie Powiat Dębicki. Gmina Dębica będzie partycypować w kosztach realizacji w/w zadania.

W dalszej części Radni podjęli uchwałę dotyczącą udzielenia przez Gminę Dębica pomocy finansowej na rzecz Województwa Podkarpackiego w zakresie wykonania remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Pustków. Zakres robót obejmuje remont istniejącego chodnika w miejscowości Pustków.

Ponadto Radni mieli okazje wypróbować nowy system obsługi sesji „E-Sesja”. System został wprowadzony w ramach powierzenia grantu „Cyfrowa Gmina”. Radni od tej sesji głosować będą na tabletach, wymienione zostały mikrofony, kamery oraz wdrożono nowy system transmisji on-line. Wpłynie bez wątpienia na komfort mieszkańców jak i radnych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/radni-spotkali-sie-na-nadzwyczajnym-posiedzeniu-3023.html