Przyszłe inwestycje głównym tematem sesji

W dniu 20 kwietnia 2022 roku na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Dębica. Najważniejszymi tematami, nad którymi pochylili się radni były sprawy inwestycyjne.

Radni przyjęli Uchwałę w sprawie współdziałania z gminami partnerskimi w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz uchwałę zobowiązaniową na opracowanie tego planu, na które Gmina Dębica planuje złożyć wniosek o dofinansowanie. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma na celu stworzenie miejskiego systemu transportu poprzez spełnienie celów: zapewnia wszystkim obywatelom takie opcje transportowe, które umożliwiają dostęp do kluczowych celów podróży i usług; poprawia stan bezpieczeństwa; przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii; poprawia wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów, wpływa pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Są to istotnie ważne uchwały, które otwierają Gminie Dębica drogę do lepiej funkcjonującego transportu nie tylko na jej terenie, ale na całym Dębicko – Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym. Transport zbiorowy jest jednym z tematów, z którym od dłuższego czasu boryka się nie jedynie Gmina Dębica. Wszystkie okoliczne gminy zmagają się z wysokimi kosztami transportu zbiorowego, który muszą zapewnić swoim mieszkańcom. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz jego realizacja przyczyni się do lepszej komunikacji Miasta Dębica z okolicznymi gminami.

Kolejną bardzo ważną uchwałą, na którą radni przyjęli jest zaciągnięcie zobowiązania finansowego na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I”. Wykonawca na realizację tego zadania został już wyłoniony. Następnym etapem będzie podpisanie umowy na roboty budowlane, co zaskutkuje rozpoczęciem kanalizowania ostatnich miejscowości w Gminie Dębica.  Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 360 000 zł.

Radni podczas posiedzenia wyrazili również zgodę na udzielenie pomocy finansowej województwu podkarpackiemu na remont i budowę chodników w miejscowości Pustków i Kozłów w ciągu drogi wojewódzkiej 985. Inwestycje te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa przy tak obciążonej drodze. Długość obu odcinków chodników będzie zależna od wartości inwestycji, która zostanie wyłoniona po przetargu.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/przyszle-inwestycje-glownym-tematem-sesji-2660.html