Program „Rodzina 500+”

Rodzina-500 - kopia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy jest Programu „Rodzina 500+” dla mieszkańców Dębicy . Wnioski o świadczenie wychowawcze, czyli 500+ można składać od 1 kwietnia 2016r.

Osoba, która złoży wniosek do 1 lipca 2016r. otrzyma wyrównanie od 1 kwietnia 2016r.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko w przypadku, gdy wnioskodawca będzie ubiegał się o świadczenie wychowawcze na pierwsze  lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200,00zł, jeżeli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,  lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku dziecka  po 16 roku życia.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia wchodzi w skład rodziny przy ustaleniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Do wniosku należy dołączyć:

– oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za 2014r.
– w przypadku rolników – oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego;
– w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce
– oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągniętych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
– dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów
– orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka
– skrócony lub zupełny akt urodzenia dziecka

Wnioskodawcy, którzy obecnie korzystają ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie muszą doręczać dokumentów, które są już w posiadaniu  tutejszego Ośrodka (m.in. dochodów i aktów urodzenia dziecka).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami można pobrać ze strony: http://www.mops-debica.pl lub  uzyskać  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębicy – Dział Świadczeń Rodzinnych,  ul. Ratuszowa 6, w godzinach od 7:30 do 15:30, od dnia 14 marca 2016r.

Od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Ratuszowa 6 lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

ul. Akademicka 12

39-200 Dębica, z dopiskiem „wniosek 500+”

 

W przypadku, kiedy wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP może złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia.

Można złożyć również wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS lub banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną spełniające określone wymogi.

Ponadto uruchomiono infolinię, za pośrednictwem której pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie będą udzielać osobom zainteresowanym informacje z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została utworzona zakładka pn. „Rodzina 500+” dostępna pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/,  w której zostały opublikowane materiały dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy/Urząd Miejski w Dębicy

źródło: UM Dębica