Powiat postarał się o 800 tys. zł dotacji dla szkół zawodowych

starostwoDofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna. Pieniądze mają przyczynić się do poprawy jakości kształcenia w powiecie dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych.

Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego ma nastąpić dzięki stworzeniu w szkołach warunków zbliżonych do tych, które panują w realnym środowisku pracy zawodowej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada doposażenie pracowni i warsztatów oraz zakup materiałów dydaktycznych dla 13 pracowni w czterech obiektach: Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego,  Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego, w Technikum nr 1 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. J. Pawła II w Dębicy.

Dofinansowanie z RPO, o które postarał się Wydział Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym, wynosi dokładnie 794 077,59 zł (co stanowi 85 proc. wydatków kwalifikowanych – 934 208,94 zł). Wartość ogółem zaplanowanych inwestycji to 1 149 077,00 zł. Prace mają potrwać do końca bieżącego roku.

Przedmiot projektu:
1) Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy – jedna pracownia: elektryczna i elektroniczna,
2) Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy – dwie pracownie (grafiki reklamowej oraz pracownia marketingu),
3) Centrum Kształcenia Praktycznego – dwie pracownie (systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych oraz pracownia komputerowa),
4) Technikum nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy – osiem pracowni (pracownie i warsztaty, w których odbywa się kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik budownictwa oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz izolacji przemysłowych i monter izolacji przemysłowych, a także warsztaty – spawalnia).

źródło: Powiat Dębica